เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103101309 นายเฉลิมพล เด่นดาวเรือง วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6206101431 นางสาวชธินาถ อภิวงษ์ บธ.บ.10
3 6206101440 นางสาววรรณิภา ศรีคำมา บธ.บ.10
4 6206102301 นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม บธ.บ.10
5 6206102302 นางสาวกนกวรรณ ขันสุรินทร์ บธ.บ.10
6 6206102317 นางสาวภัคทนัน ต่อกัน บธ.บ.10
7 6206102333 นางสาวณัฐธิดา ปันตา บธ.บ.10
8 6206102334 นายณัฐพล เกตุโตกุล บธ.บ.10
9 6206102335 นายณัฐพล ใจคำ บธ.บ.10
10 6206102344 นายธนาวุฒิ รัตนจัตุรัส บธ.บ.10
11 6206102346 นายธราธร กลันทปุระ บธ.บ.10
12 6206102351 นางสาวนันทนัฐ เขียวสา บธ.บ.10
13 6206102356 นายปกรณ์ ปันสกุล บธ.บ.10
14 6206102361 นางสาวปารีณา ป้อปาง บธ.บ.10
15 6206102364 นายพงศกรณ์ ฉุ้นย่อง บธ.บ.10
16 6206102365 นายพงษ์ไพบูลย์ สินลี้ บธ.บ.10
17 6206102368 นายพัฒนากร เจริญทรัพย์ บธ.บ.10
18 6206102369 นางสาวพิจักขณา บรรจง บธ.บ.10
19 6206102375 นางสาวภัทธีรา อินปัน บธ.บ.10
20 6206102376 นางสาวภัทรนันท์ ปินทนา บธ.บ.10
21 6206102377 นางสาวภัทราวดี บานเย็น บธ.บ.10
22 6206102383 นางสาวยุพา แสงทอง บธ.บ.10
23 6206102391 นายวิชชากร ศักดิ์วงศ์วรุณ บธ.บ.10
24 6206102392 นายวิทวัส นครังสุ บธ.บ.10
25 6206102404 นางสาวสิริกร แก้วมา บธ.บ.10
26 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
27 6206102421 นางสาวอรรวี นาแก้ว บธ.บ.10
28 6206102428 นางสาวกิตติมา สุขเจริญ บธ.บ.10
29 6206102429 นายจิรวัฒน์ จริยา บธ.บ.10
30 6206102431 นายณัฎฐวัฒน์ จบถิ่น บธ.บ.10
31 6206102434 นายพงศ์เดช เหล่าพานิช บธ.บ.10
32 6206102438 นางสาวศุภดา ชาวนาแปน บธ.บ.10
33 6206102440 นางสาวสุวนันท์ หม่องน่าน บธ.บ.10
34 6206102443 นายธวัชชัย คำนุ บธ.บ.10
35 6206105319 นางสาวณัฐธิยา สุขจิตร บธ.บ.10
36 6206105320 นางสาวบุษราคัม ชวาลพิชญ์ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
37 6212101327 MissSouphalak Sypaseuth ศ.บ.10
38 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
39 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
40 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
41 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6122101353 นายดนุพร หาญทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47