เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101124322 นายนุติ บันใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6103101323 นายธันวา สระสม วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104103309 นางสาวฉัตรกาญจน์ จันทะพุธ วท.บ.10
4 6104103327 นางสาวรุจิเรศ มุธิตา วท.บ.10
5 6104103328 นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง วท.บ.10
6 6104108301 นางสาวกชกร อยู่ถาวร วท.บ.10
7 6104108302 นางสาวธมกร กิตติวิบูลย์ วท.บ.10
8 6104108304 นางสาวศิวิตา มูลมาวัน วท.บ.10
9 6104109302 นายธนโชติ ตุ่นคำ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 6205101301 นางสาวกมลภัทร์ พระตลับ ร.บ.10
11 6205101302 นายกรวิชญ์ อินแถลง ร.บ.10
12 6205101303 นายกฤตชัย ปีมั่น ร.บ.10
13 6205101304 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล ร.บ.10
14 6205101306 นายกฤษดา หาโส๊ะ ร.บ.10
15 6205101307 นายกานต์ ลายคำ ร.บ.10
16 6205101308 นางสาวเกตุมาลา เทียมธรรม ร.บ.10
17 6205101309 นางสาวขวัญฤดี มีนันท์ ร.บ.10
18 6205101310 นายคณิตธิพล บุญอยู่ ร.บ.10
19 6205101311 นางสาวจรุณี วงศ์บุญชัยเลิศ ร.บ.10
20 6205101312 นางสาวจิตราภรณ์ จันทิมา ร.บ.10
21 6205101313 นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ๊ก ร.บ.10
22 6205101315 นางสาวชญาทิพย์ วงค์แฉ่ง ร.บ.10
23 6205101316 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม ร.บ.10
24 6205101317 นางสาวชนัญชิดา อุดอ้าย ร.บ.10
25 6205101318 นางสาวชนาภา แซ่ซี้ ร.บ.10
26 6205101319 นางสาวชนิสรา เหล็กมั่น ร.บ.10
27 6205101320 นางสาวชลดา ขำดี ร.บ.10
28 6205101321 นายทัชชกร ชัยศรี ร.บ.10
29 6205101325 นางสาวณธิกา สุทิน ร.บ.10
30 6205101326 นางสาวณรีรัศม์ มนุชิต ร.บ.10
31 6205101327 นางสาวณัฎธีรา สังคำ ร.บ.10
32 6205101328 นางสาวณัฐฐาพร สุโพธิ์ ร.บ.10
33 6205101329 นายณัฐนันท์ สมร ร.บ.10
34 6205101331 นายณัฐพล มหาวรรณ์ ร.บ.10
35 6205101332 นายณัฐวุฒิ มณีวัน ร.บ.10
36 6205101334 นางสาวณัตติกุล อินต๊ะวงค์ ร.บ.10
37 6205101336 นายดีพร้อม ใจน้อย ร.บ.10
38 6205101337 นางสาวทวิพร วีระ ร.บ.10
39 6205101340 นางสาวธดากรณ์ เชื้อสอาด ร.บ.10
40 6205101341 นางสาวธนภรณ์ คำเขื่อน ร.บ.10
41 6205101342 นายธนภัทร โสภา ร.บ.10
42 6205101344 นางสาวธนัชญา ศรีบุญมา ร.บ.10
43 6205101345 นายธวัชชัย พลอยหาญการ ร.บ.10
44 6205101346 นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ ร.บ.10
45 6205101347 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ ร.บ.10
46 6205101348 นายธีรภัทร์ อิ่นติ๊บ ร.บ.10
47 6205101349 นางสาวธีรารัตน์ ฝั้นวีระ ร.บ.10
48 6205101350 นายนพรัตน์ ชมภูธัญ ร.บ.10
49 6205101351 นางสาวนภัสสร ตาละคำ ร.บ.10
50 6205101352 นายนรภัทร อิ่นแก้ว ร.บ.10
51 6205101353 นางสาวนลิษา เรืองยงค์ ร.บ.10
52 6205101354 นายนัทธพนธ์ ขอบเหลือง ร.บ.10
53 6205101355 นางสาวปฐมาวดี ดอกดวง ร.บ.10
54 6205101356 นางสาวปานวรินทร์ อิ่นคำ ร.บ.10
55 6205101357 นางสาวปาลิดา อุตะมา ร.บ.10
56 6205101358 นางสาวปิยะธิดา แก้วกาหลง ร.บ.10
57 6205101360 นางสาวพรวิภา จำรัสฉาย ร.บ.10
58 6205101361 นางสาวพลอยไพลิน ชั่งไชย ร.บ.10
59 6205101363 นางสาวพิมพ์นภา ปัญญามี ร.บ.10
60 6205101364 นายพิษณุ ไชยพรม ร.บ.10
61 6205101365 นางสาวเพชรรัตน์ โนจา ร.บ.10
62 6205101366 นางสาวกัญจน์ณาภัทร ชุมภูงาม ร.บ.10
63 6205101367 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อ่ำทิม ร.บ.10
64 6205101368 นายภานุวัฒน์ สุวรัตนากุล ร.บ.10
65 6205101369 นางสาวภิญญดา ปันกุน ร.บ.10
66 6205101370 นายรัฐนนท์ พิทักษ์กิตติกร ร.บ.10
67 6205101371 นางสาววรัสยา ลุงคำ ร.บ.10
68 6205101373 นางสาววราภรณ์ นะตา ร.บ.10
69 6205101374 นายวศิน โกฏิยานนท์ ร.บ.10
70 6205101375 นางสาววิภาภรณ์ วงษ์จุ้ย ร.บ.10
71 6205101376 นางสาวศศิภรณ์ กิมสอ ร.บ.10
72 6205101377 นางสาวศิรินทร์รัตน์ มีปัญญา ร.บ.10
73 6205101379 นายศุภโชค จันต๊ะ ร.บ.10
74 6205101380 นายศุภโชค สมพงษ์ ร.บ.10
75 6205101381 นางสาวศุภมาส เผือกเหลือง ร.บ.10
76 6205101382 นางสาวศุภลักษณ์ กุหลาบ ร.บ.10
77 6205101383 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ ร.บ.10
78 6205101384 นายสมบัติ เชอหมื่อ ร.บ.10
79 6205101385 นายสรายุทธ แซ่อึ้ง ร.บ.10
80 6205101388 นายสิรวิชญ์ สุปผล ร.บ.10
81 6205101389 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเพ็ง ร.บ.10
82 6205101390 นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังษี ร.บ.10
83 6205101391 นางสาวสุนิษา ปานันท์ ร.บ.10
84 6205101392 นางสาวสุภธิดา โขงจักร์ ร.บ.10
85 6205101393 นายสุเมธ สรรเพชร ร.บ.10
86 6205101394 นายสุรศักดิ์ ทัพวงษ์ ร.บ.10
87 6205101395 นางสาวหทัยภัทร ตังกุลา ร.บ.10
88 6205101396 นายอชิตพล ตากันธะ ร.บ.10
89 6205101397 นางสาวอทิตยา รัตนวงศ์ ร.บ.10
90 6205101398 นายอธิวัฒน์ แสนเพชร ร.บ.10
91 6205101400 นางสาวอรสา นิลสุวรรณ์ ร.บ.10
92 6205101401 นางสาวอัญชลิกา ตระกลสาทร ร.บ.10
93 6205101402 นางสาวอัญญรัตน์ เชิงค้า ร.บ.10
94 6205101403 นายอานันท์ แสนหาญชัย ร.บ.10
95 6205101404 นางสาวอาริตา วันแก้ว ร.บ.10
96 6205101405 นายอำนาจ อาจหาญ ร.บ.10
97 6205101406 นางสาวเอกวลี ธีรฐิติธรรม ร.บ.10
98 6205101407 นายกรกช วนาพันธ์ ร.บ.10
99 6205101408 นางสาวพัทธ์ธีรา แสนยศ ร.บ.10
100 6205101409 นายรัฐศาสตร์ ธิรินทอง ร.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
101 6215123301 นางสาวกมลกาญจน์ เสร็จซี วศ.บ.10
102 6215123302 นางสาวกษมา พรหมสุวรรณ วศ.บ.10
103 6215123303 นายกานต์ ทองสาร วศ.บ.10
104 6215123304 นางสาวเกลียวทิพย์ นิยมญาติ วศ.บ.10
105 6215123306 นางสาวจิรภิญญา โนจิตร วศ.บ.10
106 6215123307 นายเจษฎากร ศรีประเสริฐ วศ.บ.10
107 6215123308 นายชยุตพงศ์ ธรรมชาติ วศ.บ.10
108 6215123310 นายฐาปกรณ์ อุดมเพ็ชร วศ.บ.10
109 6215123311 นายณัฏฐกิตติ์ โพธา วศ.บ.10
110 6215123312 นายณัฐพงษ์ โพธิศาสตร์ วศ.บ.10
111 6215123313 นายณัฐวัตร พิบูลย์ วศ.บ.10
112 6215123314 นายดนัยณัฏฐ์ วงศ์ธนอนันต์ วศ.บ.10
113 6215123315 นางสาวดาราไร ธรรมวงศ์ วศ.บ.10
114 6215123316 นางสาวทิพวรรณ ใจนวล วศ.บ.10
115 6215123317 นายธนกร เปอลอย วศ.บ.10
116 6215123318 นายธนากร นาคเครือมี วศ.บ.10
117 6215123319 นายธีร์ วงค์พุ่ม วศ.บ.10
118 6215123320 นายธีรพล พลวงงาม วศ.บ.10
119 6215123321 นายธีรภัทร์ สุโคมุต วศ.บ.10
120 6215123322 นายนราธิป ศรีบัว วศ.บ.10
121 6215123323 นางสาวนริศรา นาคสม วศ.บ.10
122 6215123325 นางสาวปัณฑรีย์ ปิ่นกระโทก วศ.บ.10
123 6215123326 นางสาวปิ่นเงิน สะมุกุ๊ วศ.บ.10
124 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
125 6215123328 นางสาวพรกนก ภู่เปี่ยม วศ.บ.10
126 6215123330 นายพศวัต เรืองโฉม วศ.บ.10
127 6215123333 นายพีรพล กาเหว่า วศ.บ.10
128 6215123334 นายพุทธิพงษ์ บงบุตร วศ.บ.10
129 6215123335 นายภากร ศรีอินทร์ วศ.บ.10
130 6215123336 นายภาคิน บุญศิริ วศ.บ.10
131 6215123337 นายภูมิพิวากรณ์ ยาวุฒิ วศ.บ.10
132 6215123338 นายภูมิภักดิ์ พรรณราย วศ.บ.10
133 6215123342 นายวีรชัย เลาว้าง วศ.บ.10
134 6215123343 นางสาวศศิเพ็ญ ทองมี วศ.บ.10
135 6215123344 นางสาวศิรินันท์ จะสาร วศ.บ.10
136 6215123345 นางสาวศิริวรรณ ตุงไธสง วศ.บ.10
137 6215123346 นายสหัสวรรษ วงษาเนาว์ วศ.บ.10
138 6215123348 นางสาวสุชาดา หนูสลุง วศ.บ.10
139 6215123349 นางสาวสุพัชรีย์ กาติ้ง วศ.บ.10
140 6215123350 นายสุวรรณ อรุณเสวก วศ.บ.10
141 6215123353 นางสาวอาทิมา ใจคำ วศ.บ.10
142 6215123354 นายอานนท์ ทับเพ็ชร วศ.บ.10
143 6215123355 นางสาวอารีญา วงศ์สอน วศ.บ.10
144 6215123356 นายจักรภพ สุนันต๊ะ วศ.บ.10
145 6215123357 นายธนกร ดวงแก้ว วศ.บ.10
146 6215123360 นางสาววนาลี สูงดี วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
147 5719103503 นายจิรพัทธ์ ถนอมเผ่า สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
148 6122101459 นายอิศรา จงชมผา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
149 6122101461 นายเอนก สุวรรณทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47