เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
2 6201102302 นางสาวกนกวรรณ แก้วใบงาม วท.บ.10
3 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
4 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
5 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
6 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
7 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
8 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
9 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
10 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
11 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
12 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
13 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
14 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
15 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
16 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
17 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
18 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
19 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
20 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
21 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
22 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
23 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
24 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
25 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
26 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
27 6201102388 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง วท.บ.10
28 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
29 6201102400 นางสาวพวงเพชร วงษ์จันทร์ วท.บ.10
30 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
31 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
32 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
33 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
34 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
35 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
36 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
37 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
38 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
39 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
40 6201102434 นายศตวรรษ สุขุมิน วท.บ.10
41 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
42 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
43 6201102445 นายสมยายุทธ จริตดีสม วท.บ.10
44 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
45 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
46 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
47 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
48 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
49 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
50 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
51 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
52 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
53 6201102481 นางสาวปริยาภัทร ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
54 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
55 6104101332 นายเทพฤทธิ์ จันทะบูลย์ วท.บ.10
56 6104101384 นายสงกรานต์ กอบจิตสะอาด วท.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
57 6215124004 นายกฤตภาส ปันวิวัฒน์ วศ.บ.10
58 6215124024 นายทรงชัย ถนอมวรกุล วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47