เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101125353 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
2 6201125303 นายกรธวัช นนทนาคร วท.บ.10
3 6201125308 นายชลสิทธิ์ สมสุข วท.บ.10
4 6201125309 นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ วท.บ.10
5 6201125312 นายณัชพล ยะตัน วท.บ.10
6 6201125317 นายทัศน์พล ไชยวงค์ วท.บ.10
7 6201125321 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ วท.บ.10
8 6201125324 นางสาวนริศรา ยกให้ วท.บ.10
9 6201125326 นางสาวนิรชา สุขพระนพรัตน์ วท.บ.10
10 6201125329 Mr.Boulapha Thongdinalay วท.บ.10
11 6201125331 นายเปรมศักดิ์ ธรรมสรางกูร วท.บ.10
12 6201125332 นายผดุงเกียรติ ใจยรัตน์ วท.บ.10
13 6201125339 นางสาวภัทรวดี กำเนิดนนท์ วท.บ.10
14 6201125346 นายวศิน ศรีวันใจ วท.บ.10
15 6201125347 นายศิวกร ปิยะเจริญ วท.บ.10
16 6201125349 นายเศรษฐภูมิ คำภีระ วท.บ.10
17 6201125350 นายสรวิชญ์ ขุนเสถียร วท.บ.10
18 6201125351 นายสราญรมย์ อุดมเกษตรคีรี วท.บ.10
19 6201125357 นางสาวอรุณรัตน์ นันทโรจนาพร วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 6103105316 นายธีรัตม์ วงเวียนไชย วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
21 6103105320 นางสาวพนิดา มะมา วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
22 6104101303 นางสาวกมลนัทธ์ สุขุมิน วท.บ.10
23 6104101305 นายกษิดิ์เดช จายโจง วท.บ.10
24 6104101306 นายกันทรากร ตุ้ยแก้ว วท.บ.10
25 6104101330 นายเดชาวัต ใจตา วท.บ.10
26 6104101351 นายประสิทธิ์ บุญกว้าง วท.บ.10
27 6104101353 นางสาวปิยธิดา ชลประเสริฐสุข วท.บ.10
28 6104101356 นางสาวพรพิมล กาวี วท.บ.10
29 6104101369 นางสาวเมวิกา กันภัย วท.บ.10
30 6104101372 นายวชิราพงษ์ ขวัญถาวร วท.บ.10
31 6104101383 นายสกล วันแต่ง วท.บ.10
32 6104101389 นายสิรวิชญ์ กาญจนารมย์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
33 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
34 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
35 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
36 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
37 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
38 6206104343 นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47