เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125331 นางสาววัชราภรณ์ บาริศรี วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6101102405 นางสาวพัชราภา งามขำ วท.บ.10
3 6101102449 นายวีรากร วรกิจ วท.บ.10
4 6101102483 นางสาวสุภาภรณ์ ศิริงาม วท.บ.10
5 6101113303 นางสาวกนกวรรณ สกุลโพน วท.บ.10
6 6101113304 นางสาวกมลรัตน์ จังอินทร์ วท.บ.10
7 6101113307 นายกิตติธัช จันเหลือง วท.บ.10
8 6101113312 นางสาวณัฐพัชร์ สีโณ วท.บ.10
9 6101113313 นางสาวดารารัตน์ สาลี วท.บ.10
10 6101113317 นายธนาวุฒิ หรั่งนิ่ม วท.บ.10
11 6101113318 นางสาวธนิชญกานติ์ เครืออินทร์ วท.บ.10
12 6101113320 นายธีรยุทธ ศรีสม วท.บ.10
13 6101113321 นางสาวบงกช จันทร์หลวง วท.บ.10
14 6101113322 นางสาวปลื้มฤดี ยศเลิศ วท.บ.10
15 6101113325 นางสาวมฑธิชา ทาเเก้ว วท.บ.10
16 6101113326 นางสาวมนธิรา พิณโสดา วท.บ.10
17 6101113327 นางสาวมาริสา เหล็กอ่อน วท.บ.10
18 6101113328 นางสาววรพรรณ ชัยวรรณ วท.บ.10
19 6101113333 นางสาวสุดารัตน์ ครอบแก้ว วท.บ.10
20 6101113334 นางสาวสุทธารัตน์ แสงศร วท.บ.10
21 6101113338 นางสาวอมรรัตน์ สามแสน วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
22 6103103307 นางสาวจิรนุช เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
23 6103103308 นางสาวชนิสรา พงพิยาน วท.บ.10
24 6103103311 นางสาวชุติมณฑน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย วท.บ.10
25 6103103325 นายธนวัฒน์ ธัญญากนก วท.บ.10
26 6103103326 นางสาวธนาพร สอนหล้าวงศ์ วท.บ.10
27 6103103327 นางสาวนันทภัทร เอี่ยมนอก วท.บ.10
28 6103103328 นางสาวนิภาดา โททอง วท.บ.10
29 6103103329 นางสาวนุชนารถ เครือสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
30 6103103330 นางสาวปณิดา พวงนิลน้อย วท.บ.10
31 6103103335 นางสาวพนิดา บุญจันต๊ะ วท.บ.10
32 6103103338 นางสาวพัณณิตา ชมภูมิ่ง วท.บ.10
33 6103103341 นางสาวพิมพิดา โชครวย วท.บ.10
34 6103103343 นางสาวพุทรา สังข์ทอง วท.บ.10
35 6103103344 นางสาวฟาตีฮะห์ โต๊ะแต วท.บ.10
36 6103103349 นายยุทธภูมิ ไชยชมภู วท.บ.10
37 6103103353 นางสาววัชราภรณ์ ชัยกันทา วท.บ.10
38 6103103356 นางสาววิลาวัลย์ โคตรบัว วท.บ.10
39 6103103359 นางสาวสิรินารถ คุณยศยิ่ง วท.บ.10
40 6103103360 นางสาวสิริวิภา ชัยปัญญา วท.บ.10
41 6103103369 นางสาวอารีวรรณ มาดหมาย วท.บ.10
42 6103103370 นางสาวอินทิรา ตราพระสำโรง วท.บ.10
43 6103103371 นางสาวอิสริยา อินธิมา วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
44 5810101339 นายธนเมศฐ์ ธารทอง วท.บ. (การประมง)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47