เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125346 นายณัฐิวุฒิ ชูทอง วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6101102377 นายธีรพงศ์ กาญจนพันธ์บุญ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6103103301 นางสาวกชพร พวงทอง วท.บ.10
4 6103103306 นางสาวจรัสภรณ์ จันทร์จุ่น วท.บ.10
5 6103103313 นางสาวญาณิศา ควรสวัสดิ์ วท.บ.10
6 6103103314 นางสาวฐิติกา พรธีรโชติ วท.บ.10
7 6103103316 นางสาวณัฎฐณิชา พันธ์แก้ว วท.บ.10
8 6103103317 นางสาวณัฐกานต์ รักเมือง วท.บ.10
9 6103103318 นางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์ วท.บ.10
10 6103103320 นายทศภัทร เกตุพันธ์ วท.บ.10
11 6103103321 นายทศวรรษ หนั่นต่า วท.บ.10
12 6103103322 นางสาวทัศสุดาพร ต้นคำ วท.บ.10
13 6103103332 นางสาวปรินญา ล้านกันทา วท.บ.10
14 6103103333 นางสาวปวันรัตน์ ฝ้ายเทศ วท.บ.10
15 6103103334 นางสาวปิยนุช แซ่เฮ้อ วท.บ.10
16 6103103336 นางสาวพิพรรษพร ชัยทองคำ วท.บ.10
17 6103103339 นางสาวพาณิภัค ทรัพย์อุดมศักดิ์ วท.บ.10
18 6103103342 นางสาวพีชานิการ์ นวเฉลิม วท.บ.10
19 6103103345 นายภควัต กองเพิ่มพูล วท.บ.10
20 6103103347 นางสาวมัลลิกา แซ่เฮ้อ วท.บ.10
21 6103103348 นางสาวมินตรา อินตาคง วท.บ.10
22 6103103350 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยกาศ วท.บ.10
23 6103103351 นางสาวยุภาวดี วงศ์กลม วท.บ.10
24 6103103354 นางสาววัสสิกา หมื่นอุดม วท.บ.10
25 6103103357 นายศุภกร วงค์เขื่อน วท.บ.10
26 6103103358 นายศุภเกียรติ ค้ำจุน วท.บ.10
27 6103103361 นางสาวสุชาวดี ทะเหมย วท.บ.10
28 6103103362 นายสุธิมนต์ ปิยะชาน วท.บ.10
29 6103103363 นางสาวสุภนิดา สุวรรณกาศ วท.บ.10
30 6103103364 นางสาวสุภาสินี วรรณทัย วท.บ.10
31 6103103365 นางสาวสุวิภา ชูฟอง วท.บ.10
32 6103103366 นางสาวอภิชญา โนวิชัย วท.บ.10
33 6103103367 นางสาวอมรพรรณ บุญยะวัตร วท.บ.10
34 6103103368 นางสาวอรปรียา กันภัย วท.บ.10
35 6103103372 นางสาวเบญญาภา นามดำรัสศิริ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
36 6104102302 นางสาวกีรภัทร์ จินะ 10
37 6104102303 นางสาวเก็จมณี แสวงดี 10
38 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
39 6104102305 นางสาวจริญญา แสงสว่าง 10
40 6104102306 นางสาวจารุวรรณ สายทอง 10
41 6104102307 นางสาวจิรวรรณ ตรีสิน 10
42 6104102308 นางสาวจิราพรรณ์ แก้วอุ๊ด 10
43 6104102309 นางสาวจิราภรณ์ ยาวะโนภาส 10
44 6104102310 นางสาวเจนจิรา ญาวุฒิปัน 10
45 6104102312 นางสาวชนนิกานต์ ประจิตร 10
46 6104102314 นางสาวณัฐพร กานา 10
47 6104102315 นางสาวธนพร สาหร่ายรักษ์ 10
48 6104102316 นางสาวธัญชนก ประณตพงศ์ 10
49 6104102319 นางสาวปาริชาติ อินคม 10
50 6104102320 นางสาวปิยะพร เเย้มชู 10
51 6104102321 นางสาวพิมพ์ชนก ภิราญคำ 10
52 6104102322 นางสาวพิมพิดา ปัญญาแก้ว 10
53 6104102323 นางสาวมาริสา เกตุอ่อน 10
54 6104102324 นางสาวเมวิกา ถ้ำกลาง 10
55 6104102325 นางสาววิไลวัลย์ สาทรอัมพา 10
56 6104102326 นางสาวศรัญญา อิศรานนท์ 10
57 6104102327 นางสาวศศิวรรณ แก้วนิล 10
58 6104102328 นางสาวศินินธา วงศ์ม่าน 10
59 6104102329 นางสาวศิราวรรณ คิดดี 10
60 6104102330 นางสาวสมพร สระแก้ว 10
61 6104102331 นายสหรัฐ ตั๋นก้อน 10
62 6104102332 นางสาวสุนทรี สุรินทราโช 10
63 6104102333 นายเสฏฐวุฒิ พันพลอย 10
64 6104102334 นางสาวเสาวลักษณ์ ปราณี 10
65 6104102335 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์ 10
66 6104102336 นางสาวอริสา ตาหมี่ 10
67 6104102337 นางสาวอุไรรัตน์ แออัด 10
68 6104102338 นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
69 6022101452 นายศุภกร หมอกชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6022101454 นายภูกฤษ ยิ้มพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47