เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103103316 นางสาวณัฎฐณิชา พันธ์แก้ว วท.บ.10
2 6103103362 นายสุธิมนต์ ปิยะชาน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104102302 นางสาวกีรภัทร์ จินะ 10
4 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
5 6104102305 นางสาวจริญญา แสงสว่าง 10
6 6104102306 นางสาวจารุวรรณ สายทอง 10
7 6104102308 นางสาวจิราพรรณ์ แก้วอุ๊ด 10
8 6104102309 นางสาวจิราภรณ์ ยาวะโนภาส 10
9 6104102310 นางสาวเจนจิรา ญาวุฒิปัน 10
10 6104102314 นางสาวณัฐพร กานา 10
11 6104102315 นางสาวธนพร สาหร่ายรักษ์ 10
12 6104102316 นางสาวธัญชนก ประณตพงศ์ 10
13 6104102319 นางสาวปาริชาติ อินคม 10
14 6104102322 นางสาวพิมพิดา ปัญญาแก้ว 10
15 6104102323 นางสาวมาริสา เกตุอ่อน 10
16 6104102325 นางสาววิไลวัลย์ สาทรอัมพา 10
17 6104102327 นางสาวศศิวรรณ แก้วนิล 10
18 6104102331 นายสหรัฐ ตั๋นก้อน 10
19 6104102332 นางสาวสุนทรี สุรินทราโช 10
20 6104102333 นายเสฏฐวุฒิ พันพลอย 10
21 6104102334 นางสาวเสาวลักษณ์ ปราณี 10
22 6104102335 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์ 10
23 6104102337 นางสาวอุไรรัตน์ แออัด 10
24 6104102338 นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6022101452 นายศุภกร หมอกชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47