เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101386 นายนัทธพงศ์ วงศ์วิศิษฏ์ชัย วท.บ.10
2 6101102301 นายกนกฉัตร ไชยฟู วท.บ.10
3 6101102302 นางสาวกนกอร ผึ่งแผ่ วท.บ.10
4 6101102310 นายกิตติศักดิ์ กาญจนันท์ วท.บ.10
5 6101102312 นายจงรักษ์ หนูช่วย วท.บ.10
6 6101102314 นายจักรพงศ์ เมืองขวา วท.บ.10
7 6101102315 นางสาวจันทร์จิรา พรมแก้ว วท.บ.10
8 6101102320 นางสาวจิตรานุช สุทธหลวง วท.บ.10
9 6101102321 นางสาวจินทภา มาครอง วท.บ.10
10 6101102322 นางสาวจิรารัตน์ เนื้อนวลจันทร์ วท.บ.10
11 6101102323 นางสาวจีรวรรณ ลิบือ วท.บ.10
12 6101102324 นางสาวจุฑามาศ แก้วนิล วท.บ.10
13 6101102325 นายเจมรัฐ เตียงเกตุ วท.บ.10
14 6101102338 นายชาญชัย อาชาประดิษฐ์ วท.บ.10
15 6101102339 นายชาญณรงค์ ปักษี วท.บ.10
16 6101102342 นายญาณธร ทรัพย์สิน วท.บ.10
17 6101102343 นางสาวญาณิศา ยอดคำ วท.บ.10
18 6101102344 นายฐากูร คงทอง วท.บ.10
19 6101102361 นางสาวทิพาพร แสนอินต๊ะ วท.บ.10
20 6101102362 นางสาวทิมาพร กิมาคม วท.บ.10
21 6101102364 นายเทียนชัย คำแสง วท.บ.10
22 6101102374 นายธิตินันท์ เค้าอ้น วท.บ.10
23 6101102375 นายธีรชัย เย็นใจ วท.บ.10
24 6101102388 นางสาวนัยนา คำสว่าง วท.บ.10
25 6101102389 นางสาวนาตยา หลักใหล วท.บ.10
26 6101102390 นายบุณยวัชร์ คำเเดง วท.บ.10
27 6101102392 นางสาวประภารัตน์ วงวิราช วท.บ.10
28 6101102394 นางสาวปวีณา สุต้น วท.บ.10
29 6101102396 นายปัณณทัต สอนศรี วท.บ.10
30 6101102398 นางสาวปิยะนุช จันทร์แก้ว วท.บ.10
31 6101102401 นายพงศ์ศิริ บุญกอด วท.บ.10
32 6101102407 นายพันธกานต์ ลำดับ วท.บ.10
33 6101102417 นายมาโนด วงอินทร์ วท.บ.10
34 6101102424 นายรัชชานนท์ วงค์ไชย วท.บ.10
35 6101102426 นางสาวรัตนากร เกษี วท.บ.10
36 6101102427 นายราเชนทร์ ใคร่ครวญ วท.บ.10
37 6101102428 นางสาวรติกร เจริญตา วท.บ.10
38 6101102429 นายรุ่งรวิน เก่งกาจ วท.บ.10
39 6101102431 นางสาววทันยา สมโภชน์ วท.บ.10
40 6101102432 นางสาววรรณทนา ศิยะ วท.บ.10
41 6101102433 นางสาววรรณพร เกษาพร วท.บ.10
42 6101102435 นายวัชรพล สังข์สิงห์ วท.บ.10
43 6101102436 นายวัชระ คันทะสาร วท.บ.10
44 6101102439 นายวัศพล แบนใจวาง วท.บ.10
45 6101102442 นายวิทวัฒน์ ศิริ วท.บ.10
46 6101102457 นางสาวศิรินทิพย์ ขอนรัก วท.บ.10
47 6101102458 นายศิริพงษ์ สันติวิมล วท.บ.10
48 6101102464 นางสาวสตรีรัตน์ เมืองทอง วท.บ.10
49 6101102465 นางสาวสมพร เเซ่ฟุ้ง วท.บ.10
50 6101102467 นางสาวสริตา เกียรติศักดิ์โสภณ วท.บ.10
51 6101102468 นายสฤษฏ์พงค์ วงศ์วิลัย วท.บ.10
52 6101102470 นางสาวสาวิตรี รักษากลิ่น วท.บ.10
53 6101102474 นายสุกฤษฏิ์ บุรีรักษ์ วท.บ.10
54 6101102494 นายออมสิน เนาว์ประเสริฐ วท.บ.10
55 6101102497 นางสาวอัมพร คงศรีทาน วท.บ.10
56 6101102502 นายอาหมัด ตำภู วท.บ.10
57 6101102503 นายอิสระ วัฒโก วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47