เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102303 นางสาวกรรณิการ์ แก้วยงกฎ วท.บ.10
2 6101102304 นายกฤษธร อุ่นใจ วท.บ.10
3 6101102306 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพชร วท.บ.10
4 6101102307 นางสาวกัญญารัตน์ สายยิ้ม วท.บ.10
5 6101102308 นางสาวกานดา จ้อยหนองบัว วท.บ.10
6 6101102316 นางสาวจันทร์จิรา ศรศิลป์ วท.บ.10
7 6101102317 Mr.Chanthavong Chanthakhot วท.บ.10
8 6101102319 นางสาวจามจุรี สิทธิฤกษ์ วท.บ.10
9 6101102326 นายฉันทวัต ตั๋นนิ้ว วท.บ.10
10 6101102327 นางสาวชฎาภรณ์ เรืองคำ วท.บ.10
11 6101102328 นางสาวชนาภา ดิแฮ วท.บ.10
12 6101102329 นางสาวชนิกานต์ ทาทราย วท.บ.10
13 6101102331 นางสาวชนิดา เพชรจิตร วท.บ.10
14 6101102332 นางสาวชรัญธร โคตรไกรสร วท.บ.10
15 6101102334 นางสาวชลธิชา สุธรรมฤทธิ์ วท.บ.10
16 6101102335 นายชลาวุธ ฟองวรรณา วท.บ.10
17 6101102336 นายชลิต พนมไพร วท.บ.10
18 6101102346 นางสาวณทิตา มณีขัติยะ วท.บ.10
19 6101102347 นางสาวณัฐฑริกา เพิ่มเขียว วท.บ.10
20 6101102349 นายณัฐนิช ไชยแขวง วท.บ.10
21 6101102350 นายณัฐพงศ์ ปันทะวงค์ วท.บ.10
22 6101102351 นายณัฐพล สายแวว วท.บ.10
23 6101102354 นายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ์ วท.บ.10
24 6101102355 นางสาวณิชาภัทร ทาเศรษฐ วท.บ.10
25 6101102356 นางสาวดวงกมล ธรรมชัย วท.บ.10
26 6101102357 นางสาวดวงแก้ว อาซอง วท.บ.10
27 6101102358 นางสาวดารารัตน์ หน่อคำหล้า วท.บ.10
28 6101102359 นายตะวัน จันทร์ต๊ะ วท.บ.10
29 6101102363 นายเทิดพงศ์ สว่างวงษ์ วท.บ.10
30 6101102365 นายธงไชย แดงมาลี วท.บ.10
31 6101102367 นางสาวธนัญญา ศักดิ์พุ่ม วท.บ.10
32 6101102368 นายธนากร ทานุเมาะ วท.บ.10
33 6101102373 นางสาวธารารัตน์ กันทิยะ วท.บ.10
34 6101102380 นายธีระพงษ์ จันทะบุตร วท.บ.10
35 6101102381 นางสาวนฤมล เกิดพงษ์ วท.บ.10
36 6101102382 นางสาวนวพรรษ ไชยธรรม วท.บ.10
37 6101102384 นางสาวนัฏธญา บุญมี วท.บ.10
38 6101102385 นางสาวนัฐวรรณ แซ่ลี้ วท.บ.10
39 6101102391 นางสาวประภาพร มณีย์ วท.บ.10
40 6101102393 นางสาวปวีณา พาพุทธา วท.บ.10
41 6101102397 นางสาวปิยะธิดา สัจนวล วท.บ.10
42 6101102399 นายปุณณเมธ พรมราช วท.บ.10
43 6101102400 นายพงศกร คำวงศ์ วท.บ.10
44 6101102403 นางสาวพรรณประภา นาศา วท.บ.10
45 6101102404 นางสาวพัชรศรี แซ่เฮ้อ วท.บ.10
46 6101102408 นายพันธฤทธิ์ วิธี วท.บ.10
47 6101102409 นางสาวพิมพิกา อาภรณ์เลิศสุข วท.บ.10
48 6101102410 นายพีรดนย์ โพธิ์ชัย วท.บ.10
49 6101102411 นายพุฒิพงษ์ โปธาจุ่ม วท.บ.10
50 6101102412 นางสาวภญิดา วงค์ษา วท.บ.10
51 6101102414 นางสาวมณีรัตน์ ฉ่ำฉิมพลี วท.บ.10
52 6101102416 นางสาวมัลลิกา เหมือนขุนทด วท.บ.10
53 6101102418 นางสาวเมทิณี จีนา วท.บ.10
54 6101102421 นางสาวยุพดี ชารี วท.บ.10
55 6101102422 นางสาวยุพิน ภารกุล วท.บ.10
56 6101102425 นางสาวรัตน์มณี สีชาทุม วท.บ.10
57 6101102430 นายรุสลาน กาซอ วท.บ.10
58 6101102445 นางสาววิริยา ชนะชัย วท.บ.10
59 6101102446 นางสาววิลาสิณี มุ่งมาตย์ วท.บ.10
60 6101102453 นางสาวศศิกัลยา คำตา วท.บ.10
61 6101102455 นางสาวศิธิพร นิ่มมานะ วท.บ.10
62 6101102456 นางสาวศิริกันยา อุดทา วท.บ.10
63 6101102459 นางสาวศิริวรรณ สารฤทธิ์ วท.บ.10
64 6101102462 นายศุภวัฒน์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
65 6101102466 นายสรศักดิ์ นิธิภคพันธ์ วท.บ.10
66 6101102473 นางสาวสิริประภา ก๋าสมุทร วท.บ.10
67 6101102475 นางสาวสุกัญญา สืบจะบก วท.บ.10
68 6101102479 นายสุทัศน์ เพ็ชรกล้า วท.บ.10
69 6101102480 นางสาวสุธิดา รุณกิจ วท.บ.10
70 6101102482 นางสาวสุภัสสรา ชุ่มอินจักร์ วท.บ.10
71 6101102486 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย วท.บ.10
72 6101102488 นางสาวโสรยา บัวกอง วท.บ.10
73 6101102489 นางสาวอธิชา อยู่ซับซ้อน วท.บ.10
74 6101102490 นายอนิรุจน์ ศรีนาม วท.บ.10
75 6101102492 นายอภิสิทธิ์ ไชยบุตร วท.บ.10
76 6101102499 นางสาวอาทิตยา บุตตะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47