เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205105341 นายนราวุฒิ อินแก รป.บ.10
2 6205105342 นางสาวนฤชา เจริญวิทย์ธนเดช รป.บ.10
3 6205105343 นายนฤเบศร์ ประดง รป.บ.10
4 6205105344 นางสาวนุชรี เมืองมาละ รป.บ.10
5 6205105345 นางสาวนูรียะฮ์ กวินวรพงศ์ รป.บ.10
6 6205105346 นายบัณฑิต ต๊ะแลง รป.บ.10
7 6205105347 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะหงษ์ รป.บ.10
8 6205105348 นางสาวประดิภา อินทอง รป.บ.10
9 6205105349 นายปราบ แซ่ว้าง รป.บ.10
10 6205105350 นางสาวปวริศา แฝกหอม รป.บ.10
11 6205105351 นายปุณณภพ นวนหมวก รป.บ.10
12 6205105354 นางสาวภัทรพิชญ์ พรหมกันธา รป.บ.10
13 6205105355 นายภานุพงษ์ สมภักดี รป.บ.10
14 6205105357 นางสาวมินตรา แก้ววรรณะ รป.บ.10
15 6205105358 นายวธิรวิศธ์ อิ่นแก้ว รป.บ.10
16 6205105360 นางสาววรกานต์ อำภา รป.บ.10
17 6205105361 นางสาววรลักษณ์ หงษ์เก้า รป.บ.10
18 6205105362 นายวรวุฒิ แจ่มใส รป.บ.10
19 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
20 6205105365 นางสาวศจีรัตน์ ปัญโญ รป.บ.10
21 6205105366 นางสาวศรัณย์พร ทะเทพ รป.บ.10
22 6205105367 นางสาวศศิพิมพ์ พรมสุวรรณ์ รป.บ.10
23 6205105368 นางสาวศิริลักษณ์ ตันชะ รป.บ.10
24 6205105369 นางสาวศิริโสภา ชายคำ รป.บ.10
25 6205105371 นางสาวสมิตา อินอำพันธ์ รป.บ.10
26 6205105372 นายสหรัฐ ล้ำเลิศ รป.บ.10
27 6205105373 นายสหัสชัย นุชนันท์ รป.บ.10
28 6205105374 นายสิทธิชัย โพดกาลง รป.บ.10
29 6205105375 นางสาวสิริกาญจน์ มั่นทิสุทธิ์ รป.บ.10
30 6205105376 นายสุธินันท์ นันทพันธ์ รป.บ.10
31 6205105377 นางสาวสุพัตรา ลือทอง รป.บ.10
32 6205105378 นางสาวโสรีรัตน์ ใจผ่อง รป.บ.10
33 6205105379 นางสาวหิรัณยเกศ ตรีอินทร์ทอง รป.บ.10
34 6205105380 นางสาวอโณมา ยาวีระ รป.บ.10
35 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
36 6205105382 นางสาวอรสา จิตตะวงค์ รป.บ.10
37 6205105383 นางสาวอรอนงค์ ชมภู รป.บ.10
38 6205105384 นางสาวอังคณา สุทธิยะ รป.บ.10
39 6205105385 นางสาวอัจฉราภรณ์ กมลศรี รป.บ.10
40 6205105386 นางสาวอาทิตยา คำแสน รป.บ.10
41 6205105387 นางสาวอาภาพร รู้ธรรม รป.บ.10
42 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
43 6205105389 นายเอกรินทร์ ชอบพอ รป.บ.10
44 6205105393 นายซาลิม ศิริอาดัมพันธุ์ รป.บ.10
45 6205105396 นางสาวนริศรา การเพียร รป.บ.10
46 6205105398 นายนายศุภวิชญ์ ช่างเหล็ก รป.บ.10
47 6205105399 นายบรรณสาร ใสนวล รป.บ.10
48 6205105401 นายยศวันต์ เมืองมูล รป.บ.10
49 6205105403 นายลักติชัย ดนตรี รป.บ.10
50 6205105404 นางสาววริศรา ไชยวงค์ รป.บ.10
51 6205105405 นายศราวุธ กวินศักดิ์สกุล รป.บ.10
52 6205105407 นางสาวศิรินารถ ยวงเงิน รป.บ.10
53 6205105408 นางสาวอารีรัตน์ ภัทรกิจเลิศ รป.บ.10
54 6205105409 นางสาวพจนีย์ คำฝั้น รป.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
55 6212102333 นายอธิวัฒน์ เมตตาชาติ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47