เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105105401 นางสาวสุธาทิพย์ ดีศรี รป.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 6210102302 นางสาวกุศลิน เพียรสกุล วท.บ.10
3 6210102303 นายเกษมสันต์ สุขแก้ว วท.บ.10
4 6210102305 นางสาวจุฑามาศ ภูตะอินทร์ วท.บ.10
5 6210102306 นายเจษฏากร ทองด้วง วท.บ.10
6 6210102307 นายชนะศักดิ์ สมเครื่อง วท.บ.10
7 6210102308 นายณภัทร มั่นคงฐาน วท.บ.10
8 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
9 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
10 6210102313 นายธีรดนย์ สารผล วท.บ.10
11 6210102314 นายปฏิพัทธ์ ตาวัง วท.บ.10
12 6210102315 นางสาวประภานิช สองแก้ว วท.บ.10
13 6210102316 นางสาวปันนธร วงษ์สาจันทร์ วท.บ.10
14 6210102318 นายศิลป์ศรุต ขัตติยะ วท.บ.10
15 6210102319 นายสมเกียรติ โยมญาติ วท.บ.10
16 6210102320 นางสาวอมรรัตน์ เชียงทอง วท.บ.10
17 6210102321 นายกรรธวัช กันทะวงค์ วท.บ.10
18 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
19 6212102301 นางสาวกรรณภิรมย์ บริบูรณ์ 10
20 6212102302 นายกฤตเมธ ปะละมะกาศ 10
21 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
22 6212102304 นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมแจ่ม 10
23 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
24 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
25 6212102307 นางสาวชนิกานต์ ชัยชนะ 10
26 6212102308 นายชัชพงศ์ เรืองวงษ์ 10
27 6212102309 นายชัยธวัช สุดสม 10
28 6212102310 นายเชาวรินทร์ ไร่ดี 10
29 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
30 6212102313 นางสาวธนิดา เดชะบุญ 10
31 6212102314 นางสาวธัญญากานต์ อุปปชัย 10
32 6212102315 นางสาวนฤมล คำสะอาด 10
33 6212102316 นางสาวปรียาภรณ์ รากพุดซา 10
34 6212102317 นางสาวปาณิสรา เปลี่ยนไทย 10
35 6212102318 นายพงศธร สีจ๊ะแปง 10
36 6212102319 นางสาวพัชริสา โยธา 10
37 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
38 6212102321 นางสาวพิชชญา คำแสน 10
39 6212102322 นางสาวพิริยา โกศล 10
40 6212102323 นายเพ็ชรแท้ อำไพร 10
41 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
42 6212102325 นางสาวภูริชยา ดวงปัน 10
43 6212102326 นางสาววรรษมน กมลโพธิ์ทอง 10
44 6212102327 นางสาววราภรณ์ มานัน 10
45 6212102328 นางสาวศิรินภา ตูยทัง 10
46 6212102330 นางสาวสิริมา วิชัยคำ 10
47 6212102334 นางสาวอภิชญา เกตุหอม 10
48 6212102335 นางสาวอรกุล สมมา 10
49 6212102337 นายคณัตถ์ พัฒนศักดิ์สุธี 10
50 6212102338 นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง 10
51 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
52 6212102341 นายปกรณ์กิต ทองเลี่ยม 10
53 6212102342 นางสาวปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ 10
54 6212102343 นายพิสิษฐ์ สะมาสุข 10
55 6212102344 นางสาวรุ่งประภา ทาสุนย์ 10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
56 6118102320 นางสาวชัชชาภรณ์ รัตนอุบล ศศ.บ.10
57 6118102379 นางสาวอรนลิน แก้วเกตุ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47