เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 5906105315 นายคุณานนต์ จำมี บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)10
2 6206102451 นางสาวนรีกานต์ ศรีออน บธ.บ.10
3 6206103301 นางสาวกนกพร จันคำ บช.บ.10
4 6206103302 นางสาวกนกศิลป์ อุบล บช.บ.10
5 6206103303 นางสาวกมลวรรณ ดาวประกายสี บช.บ.10
6 6206103304 นางสาวกมลวรรณ โพ๊ะสูงเนิน บช.บ.10
7 6206103305 นางสาวกรกนก กุลโน บช.บ.10
8 6206103306 นางสาวกรีชฎา พุกจินดา บช.บ.10
9 6206103307 นางสาวกวิดา พัฒน์ภานนท์ บช.บ.10
10 6206103308 นายกอบศักดิ์ ศรีโสภา บช.บ.10
11 6206103309 นางสาวกัญญารัตน์ มะโนรา บช.บ.10
12 6206103310 นางสาวกานต์รวี มหาวงศนันท์ บช.บ.10
13 6206103312 นางสาวเกตุศิริ บุญดวง บช.บ.10
14 6206103313 นางสาวเกวลิน เผือกผุด บช.บ.10
15 6206103314 นางสาวเกวลิน สิทธิปัญญา บช.บ.10
16 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
17 6206103316 นางสาวจันทร์ นามยี่ บช.บ.10
18 6206103317 นางสาวจิตราภรณ์ ภิระบรรณ์ บช.บ.10
19 6206103319 นางสาวจุฬารัตน์ อนุวรรณ์ บช.บ.10
20 6206103320 นางสาวชมพูนุช วัสธูป บช.บ.10
21 6206103321 นายชโยดม กิจธัญญะสัมพันธ์ บช.บ.10
22 6206103322 นางสาวชุติกาญจน์ อินทะปัญโญ บช.บ.10
23 6206103323 นายณัชพล เสาร์จันทร์ บช.บ.10
24 6206103324 นางสาวณัฐกานต์ นาคสุวรรณ บช.บ.10
25 6206103325 นางสาวณัฐฐิกาน ใจคำ บช.บ.10
26 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
27 6206103327 นางสาวณัฐธิดา บุญเป็ง บช.บ.10
28 6206103328 นายณัฐนันท์ ศรีคำวัง บช.บ.10
29 6206103329 นางสาวณัฐพร บุญทา บช.บ.10
30 6206103330 นายณัฐยศ ยอดเลา บช.บ.10
31 6206103331 นางสาวณัฐรดี พลขันธ์ บช.บ.10
32 6206103332 นางสาวณิชาภัทร อ่อนกูล บช.บ.10
33 6206103333 นางสาวดวงกมล คนคล่อง บช.บ.10
34 6206103334 นายตันติกร แสนพาน บช.บ.10
35 6206103335 นางสาวทรายแดง ไม่มีชื่อสกุล บช.บ.10
36 6206103336 นายธนชาติ ชัยฤทธิ์ บช.บ.10
37 6206103337 นางสาวธัญชนก พลับใหญ่ บช.บ.10
38 6206103338 นางสาวธัญชนก อินต๊ะหล่อ บช.บ.10
39 6206103340 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรัศมี บช.บ.10
40 6206103341 นางสาวธัญวรัตม์ กันทาดง บช.บ.10
41 6206103342 นางสาวธาริณี ตันกุระ บช.บ.10
42 6206103343 นางสาวธิดารัตน์ ชัยมงคล บช.บ.10
43 6206103344 นางสาวธิดารัตน์ ต๊ะดง บช.บ.10
44 6206103345 นายธีรภัทร อภินันทนกูล บช.บ.10
45 6206103346 นางสาวนพรดา อาจิณพัฒน์ บช.บ.10
46 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
47 6206103349 นางสาวนฤพร ไฝเครือ บช.บ.10
48 6206103351 นางสาวนันทิชา ใจอินตา บช.บ.10
49 6206103352 นางสาวนันทิชา ปานทำ บช.บ.10
50 6206103353 นางสาวนารา ไม้รัง บช.บ.10
51 6206103354 นางสาวเนาวรัตน์ เบียวค่อง บช.บ.10
52 6206103355 นางสาวบุญธิดา ภูผาไพรวัลย์ บช.บ.10
53 6206103356 นางสาวบุศราภรณ์ วงศ์หล้า บช.บ.10
54 6206103357 นางสาวบุษกร ปาสำลี บช.บ.10
55 6206103358 นางสาวเบญญาภา เทียนหยาง บช.บ.10
56 6206103359 นางสาวปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์ บช.บ.10
57 6206103360 นางสาวปราวีณา รอบคอบ บช.บ.10
58 6206103361 นางสาวปรียานันท์ เตมะ บช.บ.10
59 6206103362 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา บช.บ.10
60 6206103363 นางสาวปารียา ผูกรัก บช.บ.10
61 6206103364 นางสาวเปรมกมล กอสัมพันธ์ บช.บ.10
62 6206103365 นางสาวพรรณิภา ชุมทอง บช.บ.10
63 6206103366 นางสาวพัณณิตา สินสวัสดิ์ บช.บ.10
64 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
65 6206103368 นางสาวพันพัสสา บุญรัตน์ บช.บ.10
66 6206103370 นางสาวพิมพ์ประภา พรสวัสดิ์ บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
67 6114101311 นางสาวเกศลิน คันธรส ศศ.บ.10
68 6114101324 นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์ ศศ.บ.10
69 6114101333 นางสาวธนันยา มีภู่ ศศ.บ.10
70 6114101339 นางสาวนัฐกัลย์ สีสังข์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47