เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6204105301 นางสาวกันยารัตน์ กมลสดใส วท.บ.10
2 6204105302 นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล วท.บ.10
3 6204105305 นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว วท.บ.10
4 6204105306 นายญานากร ปัญญา วท.บ.10
5 6204105307 นางสาวณัฐธิดา ธนานันท์ วท.บ.10
6 6204105308 นางสาวธันย์ชนก สุยะ วท.บ.10
7 6204105309 นางสาวปริศนา มหาวงค์ วท.บ.10
8 6204105311 นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
9 6204105312 นางสาวยลดา ศิริรัตน์ วท.บ.10
10 6204105313 นางสาววัลยา แก้วจา วท.บ.10
11 6204105315 นางสาวกรทิพย์ กันทา วท.บ.10
12 6204109309 นายเจษฎา ปีกลอง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 เศรษฐศาสตร์
13 6212106301 นางสาวกัลญา เวียงบรรพต วท.บ.10
14 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
15 6212106305 นายฐากูร ธรรมบุตร วท.บ.10
16 6212106306 นายณฐิณัฐ สูงขาว วท.บ.10
17 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
18 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
19 6212106309 นางสาวทิพวรรณ ฝั้นไชยวงค์ วท.บ.10
20 6212106310 นายธนกฤต ขาปั๋น วท.บ.10
21 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
22 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
23 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
24 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
25 6212106317 นายพงศธร กิติกาศ วท.บ.10
26 6212106318 นางสาวพิชญาเพ็ญ ชัยชมภู วท.บ.10
27 6212106320 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วคล้าย วท.บ.10
28 6212106321 นายภูธเนศ ขันปิงปุ๊ด วท.บ.10
29 6212106322 นายภูวเดช วีระวงค์ วท.บ.10
30 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
31 6212106324 นายรัชนันท์ ดวงใส วท.บ.10
32 6212106325 นายรัตนพล ขอนทอง วท.บ.10
33 6212106326 นางสาววชิราภรณ์ จอมกันท์ วท.บ.10
34 6212106327 นางสาววณิชชา ต๊ะนันตา วท.บ.10
35 6212106328 นายวิศรุต บุญมา วท.บ.10
36 6212106329 นายศิระศักดิ์ ตันมล วท.บ.10
37 6212106330 นายศุภกิจ สิทธิเดช วท.บ.10
38 6212106331 นางสาวสุภณิดา แก้วตุ้ย วท.บ.10
39 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
40 6114101320 นางสาวชนัสดาว จอมหาร ศศ.บ.10
41 6114101325 นางสาวณัฐมน ศิริอดุลย์ ศศ.บ.10
42 6114101337 นายนภัทรชาติ แสงคำ ศศ.บ.10
43 6114101407 นางสาวอิสรีย์ ตัมพวิบูลย์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
44 6118102311 นางสาวเกษราภรณ์ คำภีร์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
45 6019102517 นายปุณวรุตม์ สุภาแดง ภ.สถ.บ.10
46 6019102518 นายพรพิสุทธิ์ แห้วเพ็ชร ภ.สถ.บ.10
47 6019102520 นางสาวภัทรวดี ผาลาด ภ.สถ.บ.10
48 6019102522 นางสาววงนภา โพธิ์ภู ภ.สถ.บ.10
49 6019102527 นายสมโภชน์ สุขแปดริ้ว ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47