เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125346 นายณัฐิวุฒิ ชูทอง วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
 วิทยาศาสตร์
2 6004101362 นางสาวเพ็ญนภา ผู้ผ่อง วท.บ.10
3 6204104305 นางสาวหมวย หอมชื่น วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6106105312 นางสาวดาเรศ สอนพร บธ.บ.10
5 6206104301 นางสาวกนกพร บุญรอด บธ.บ.10
6 6206104302 นางสาวกฤติยา สูงปลูก บธ.บ.10
7 6206104303 นางสาวกัญญากร กองไชย บธ.บ.10
8 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
9 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
10 6206104307 นางสาวจริยา ธนพิเชษฐ บธ.บ.10
11 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
12 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
13 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
14 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
15 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
16 6206104314 นายธนรรชน จวงจอง บธ.บ.10
17 6206104315 นายอชิรญา เมืองอินทร์ บธ.บ.10
18 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
19 6206104319 นางสาวธันยพร ซุยหาญ บธ.บ.10
20 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
21 6206104321 นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว บธ.บ.10
22 6206104322 นางสาวณกมล นิยะสม บธ.บ.10
23 6206104323 นางสาวนันทิญา สายสีแก้ว บธ.บ.10
24 6206104324 นางสาวนิรชา หว่านพืช บธ.บ.10
25 6206104325 นางสาวนิสา พันธราช บธ.บ.10
26 6206104327 นางสาวปรียาวดี จุมภูก๋า บธ.บ.10
27 6206104328 นางสาวพรชนก เพ็งจันทร์ บธ.บ.10
28 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
29 6206104330 นางสาวพิมพ์รวี อินทะขันธ์ บธ.บ.10
30 6206104331 นางสาวรัญชนา แซ่เฮอ บธ.บ.10
31 6206104332 นางสาวรุ่งทิวา การกุณา บธ.บ.10
32 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
33 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
34 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
35 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
36 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
37 6206104338 นางสาวสิริวิมล อยู่ทน บธ.บ.10
38 6206104339 นางสาวสุภาสินี แก้วตุ้ย บธ.บ.10
39 6206104340 นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ บธ.บ.10
40 6206104341 นางสาวอริศรา กันทาใจ บธ.บ.10
41 6206104342 นางสาวอังคณา คำเงิน บธ.บ.10
42 6206104343 นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา บธ.บ.10
43 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
44 6206104345 นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
45 6114101306 นางสาวกานต์สินี ธรรมจิตร ศศ.บ.10
46 6114101316 นางสาวจินห์วรา ผู้ทรงเกียรติ ศศ.บ.10
47 6114101343 นายนิติพล อภิวงค์งาม ศศ.บ.10
48 6114101344 นางสาวนิศาชล ขามะวัน ศศ.บ.10
49 6114101346 นางสาวปภัสสร พัฒนะกายา ศศ.บ.10
50 6114101351 นางสาวปาลิตา พึ่งกริม ศศ.บ.10
51 6114101354 นางสาวพรนัชชา รักษ์พนาไพศาล ศศ.บ.10
52 6114101379 นางสาววรัชญ์กวิน แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
53 6118102301 นางสาวกนกอร วิสุวรรณ์ ศศ.บ.10
54 6118102302 นางสาวกรรณิการ์ สุราช ศศ.บ.10
55 6118102304 นายกฤษฎา ฆารละออง ศศ.บ.10
56 6118102305 นางสาวกัณฐิกา ต่ายครบุรี ศศ.บ.10
57 6118102310 นางสาวเกศชนก แก้วทุ่ง ศศ.บ.10
58 6118102316 นายเจษฎากร บุญขันธ์ ศศ.บ.10
59 6118102318 นางสาวชนิกานต์ วิริยภาพ ศศ.บ.10
60 6118102319 นางสาวชลิดา ตาบุญ ศศ.บ.10
61 6118102322 นางสาวชาลิสา ศรีถาวร ศศ.บ.10
62 6118102324 นายฐิติพัฒน์ ผิวเกลี้ยง ศศ.บ.10
63 6118102326 นายณัฐนนท์ อยู่ดี ศศ.บ.10
64 6118102328 นายณัฐพล หงษ์สุวรรณ์ ศศ.บ.10
65 6118102329 นายณัฐภัทร ดวงศรี ศศ.บ.10
66 6118102330 นางสาวณิชากร ธนศรีพนิชชัย ศศ.บ.10
67 6118102331 นายธนกร สุภาศรี ศศ.บ.10
68 6118102332 นายธนธัญ ราชตัน ศศ.บ.10
69 6118102333 นายธนากร สุยาลักษณ์ ศศ.บ.10
70 6118102334 นางสาวธิดารัตน์ ขะจำปี ศศ.บ.10
71 6118102335 นางสาวธิดารัตน์ สมหวัง ศศ.บ.10
72 6118102339 นางสาวนวรัตน์ เวียงคำ ศศ.บ.10
73 6118102341 นายนันทณัฐ ทองสุข ศศ.บ.10
74 6118102343 นางสาวนิษฐ์ชญา นวลวงค์ ศศ.บ.10
75 6118102353 นางสาวณิพิชญ์สินี มีฤทธิ์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
76 5819102513 นางสาวณัฐริกา รอดกลาง ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม)10
77 6019102502 นางสาวกิดากาญจน์ เถินบุรินทร์ ภ.สถ.บ.10
78 6019102503 นางสาวกุลชา ปาลวัฒน์ ภ.สถ.บ.10
79 6019102505 นายจตุพงษ์ ธาตุอินทร์จันทร์ ภ.สถ.บ.10
80 6019102506 นางสาวจิตตินันทน์ ดอกไม้ ภ.สถ.บ.10
81 6019102507 นางสาวชยุตรา ดวงจันทร์ ภ.สถ.บ.10
82 6019102510 นายฌาน ศุภารัตน์ ภ.สถ.บ.10
83 6019102511 นายณภัทร อภิสิทธยากร ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47