เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101126324 นายภคพล ชาติดี 10
 วิทยาศาสตร์
2 6004101304 นายกรรวี จันทสูตร วท.บ.10
3 6004101305 นายกรวิชญ์ เชิงหอม วท.บ.10
4 6004101306 นายกริชชัย ผลเจริญ วท.บ.10
5 6004101353 นายปรัชญา ทองสง วท.บ.10
6 6004101354 นางสาวปริศนา ขอบเมืองฮาม วท.บ.10
7 6004101394 นางสาวอภิวรรณ รอดมณี วท.บ.10
8 6104101321 นางสาวณัฏฐธิดา สุวรรณ์ วท.บ.10
9 6104101355 นางสาวพชรพร แจ้งจิตร วท.บ.10
10 6104101360 นางสาวพิชชาภา จี๋คำวรรณ วท.บ.10
11 6104101365 นางสาวภัทรวารินทร์ ปินตาปิน วท.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
12 6209101372 นางสาววราภรณ์ วงค์แปง ศศ.บ.10
13 6209101374 นางสาววิลาวัณย์ อุดมครบ ศศ.บ.10
14 6209101375 นางสาววิลาสินี แซ่จันทร์ ศศ.บ.10
15 6209101376 นางสาววิไลรัตน์ บรรดาศักดิ์ ศศ.บ.10
16 6209101377 นางสาวศกลวรรณ มากสรอย ศศ.บ.10
17 6209101379 นางสาวศศิกาญจน์ จิตนันท์ ศศ.บ.10
18 6209101380 นางสาวศศิประภา โง่นแก้ว ศศ.บ.10
19 6209101381 นางสาวศิริญญา อุ่นปิง ศศ.บ.10
20 6209101382 นายสรธัญ เมืองแก้ว ศศ.บ.10
21 6209101383 นางสาวสโรชา แซ่ตัง ศศ.บ.10
22 6209101384 นางสาวสิริรัตน์ โตยัง ศศ.บ.10
23 6209101385 นางสาวสุชาวลี ใจรินทร์ ศศ.บ.10
24 6209101386 นางสาวสุทธิดา คำปันวงค์ ศศ.บ.10
25 6209101387 นางสาวสุธินี ดวงต๋า ศศ.บ.10
26 6209101388 นางสาวสุนันทรน์ เชื้อหนองทอน ศศ.บ.10
27 6209101389 นางสาวอภิชญา เป็งโต ศศ.บ.10
28 6209101390 นางสาวอรมณัส พรหมสุวรรณ์ ศศ.บ.10
29 6209101391 นางสาวอรัชพร ชัยมงคล ศศ.บ.10
30 6209101393 นางสาวอัญชลี สุทา ศศ.บ.10
31 6209101394 นางสาวอารียา วรเลิศ ศศ.บ.10
32 6209101396 นางสาวณัฐฤทัย แสนพยอม ศศ.บ.10
33 6209101397 นางสาวณิชากร ทองอินทร์ ศศ.บ.10
34 6209101399 นายธัมมภัทร์ ธาสุกรี ศศ.บ.10
35 6209101401 นางสาวปิยธิดา หล้าคำมูล ศศ.บ.10
36 6209101403 นางสาวโศภิตา แสงศรี ศศ.บ.10
37 6209101404 นางสาวโสภิตา สุริยาศักดิ์ ศศ.บ.10
38 6209101405 นายเอื้ออังกูร อู่จีรังกูล ศศ.บ.10
39 6209101406 นางสาวจุติมา มังกรเจริญกุล ศศ.บ.10
40 6209102332 นายอเล็กซานเดอร์ เสนทาวงศ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
41 6010101344 นายธนพล นันท์ตระกูล วท.บ10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
42 6115123398 นายสุรชัย แซ่โซ้ง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
43 6118102370 นายสรัล สุขแก้ว ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6222101425 นายสรายุทธ โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47