เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท012 : จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206103371 นางสาวเพชรดา สุนันต๊ะ บช.บ.10
2 6206103373 นางสาวยิ่งพรรณ ประชายินดี บช.บ.10
3 6206103374 นางสาวรวีภรณ์ ศรีสด บช.บ.10
4 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
5 6206103376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดวงศรี บช.บ.10
6 6206103377 นางสาวรุ่งรัตน์ ลมพัฒนา บช.บ.10
7 6206103378 นางสาวฤทัยรัตน์ อย่างคุณธรรม บช.บ.10
8 6206103379 นางสาววนิดา สังข์น้อย บช.บ.10
9 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
10 6206103381 นางสาววรางคณา คุณมี บช.บ.10
11 6206103382 นางสาววริศรา ยอดสมใจ บช.บ.10
12 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
13 6206103384 นายวัชรากร โอ้ทา บช.บ.10
14 6206103385 นางสาววิภาพร ดอยกิ่ง บช.บ.10
15 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
16 6206103387 นางสาววิรัญญา เขื่อนแดง บช.บ.10
17 6206103388 นางสาววิไลวรรณ เกษมบริบูรณ์ บช.บ.10
18 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
19 6206103390 นางสาวศรารัตน์ เด่นพนาสัณฑ์ บช.บ.10
20 6206103391 นายศราวุธ ธิลังการ์ บช.บ.10
21 6206103392 นางสาวศศิพร หลานปั๋น บช.บ.10
22 6206103393 นางสาวศศิวรรณ มะนุภา บช.บ.10
23 6206103394 นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์ บช.บ.10
24 6206103395 นางสาวศิริพร ครองมี บช.บ.10
25 6206103396 นางสาวศิริพร ทองวิเศษ บช.บ.10
26 6206103397 นางสาวศิริรัตน์ ลังกาเปี้ย บช.บ.10
27 6206103398 นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิประภา บช.บ.10
28 6206103399 นายศิริวัฒนา ถาวร บช.บ.10
29 6206103400 นายศิวกร เดชคุณมาก บช.บ.10
30 6206103401 นางสาวศุภิสรา การกิ่งไพร บช.บ.10
31 6206103402 นางสาวศุมณฑา คำแหลง บช.บ.10
32 6206103403 นางสาวสายสุดา สิทธิ บช.บ.10
33 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
34 6206103405 นางสาวสิริรัตน์ ค่ายคำ บช.บ.10
35 6206103406 นางสาวสุจิตา สมีนาง บช.บ.10
36 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
37 6206103408 นางสาวสุพัตรา ทองเถื่อน บช.บ.10
38 6206103409 นางสาวสุพิชชา บุญสอน บช.บ.10
39 6206103410 นางสาวสุพิชญา ขุนหาญ บช.บ.10
40 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
41 6206103412 นางสาวหยาดเพชร ญาสิทธิ์ บช.บ.10
42 6206103413 นางสาวอภิสรา เอี่ยมโอภาษ บช.บ.10
43 6206103414 นางสาวอรหทัย สีชะเดช บช.บ.10
44 6206103415 นางสาวอัญชนา ศรีพรรณ์ บช.บ.10
45 6206103416 นางสาวอัมพวรรณ วิงวอน บช.บ.10
46 6206103417 นางสาวอารียา ดาใจคำ บช.บ.10
47 6206103418 นางสาวเอื้องฟ้า สิทธิชล บช.บ.10
48 6206103419 นางสาวจิราลักษณ์ พงค์ปัญญา บช.บ.10
49 6206103420 นางสาวชลธิชา เก่งการจับ บช.บ.10
50 6206103422 นางสาวธิดารัตน์ สุริวงค์ บช.บ.10
51 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
52 6206103424 นางสาวรุ่งไพลิน คำอ้าย บช.บ.10
53 6206103425 นางสาววนิดา ยาวิไชย บช.บ.10
54 6206103426 นางสาวศศิพิมพ์ สุริยศ บช.บ.10
55 6206103427 นางสาวสุพัตรา กุลาชัย บช.บ.10
56 6206103428 นางสาวอรณัญช์ ชนะจิตทอง บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47