เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม24
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6106102307 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ บธ.บ.10
2 6206102351 นางสาวนันทนัฐ เขียวสา บธ.บ.10
3 6206102354 นางสาวเนาวาร่า ฮานาฟี บธ.บ.10
4 6206102355 นางสาวบุษยมาส ทุมา บธ.บ.10
5 6206102356 นายปกรณ์ ปันสกุล บธ.บ.10
6 6206102358 นายปณต หน่อเรือน บธ.บ.10
7 6206102359 นางสาวปภาดา แหยมตั้ง บธ.บ.10
8 6206102360 นายประสบโชค ไชยาอ้าย บธ.บ.10
9 6206102361 นางสาวปารีณา ป้อปาง บธ.บ.10
10 6206102362 นางสาวปุณยนุช ตรีสัตย์ บธ.บ.10
11 6206102363 นายผดุงพงศ์ ทาคำส่าง บธ.บ.10
12 6206102364 นายพงศกรณ์ ฉุ้นย่อง บธ.บ.10
13 6206102365 นายพงษ์ไพบูลย์ สินลี้ บธ.บ.10
14 6206102366 นางสาวพลอยไพลิน วงษ์โกฎ บธ.บ.10
15 6206102368 นายพัฒนากร เจริญทรัพย์ บธ.บ.10
16 6206102369 นางสาวพิจักขณา บรรจง บธ.บ.10
17 6206102370 นางสาวพิชชาพร วงค์จันเสือ บธ.บ.10
18 6206102371 นางสาวพิมพิศา ศิลวันต์ บธ.บ.10
19 6206102372 นายเพิ่มทรัพย์ ยิ้มสุขอนันต์ บธ.บ.10
20 6206102374 นางสาวภัคธีมา สถาวรวณิช บธ.บ.10
21 6206102375 นางสาวภัทธีรา อินปัน บธ.บ.10
22 6206102376 นางสาวภัทรนันท์ ปินทนา บธ.บ.10
23 6206102377 นางสาวภัทราวดี บานเย็น บธ.บ.10
24 6206102378 นายภาณุภณ สุบรรณพงษ์ บธ.บ.10
25 6206102379 นายภูธดล พรกนกโสภณ บธ.บ.10
26 6206102380 นายภูวนัตถ์ สิงห์ใจ บธ.บ.10
27 6206102381 นางสาวมณีสรา ปลูกปัญญากุล บธ.บ.10
28 6206102382 นางสาวมัณฑนา เนื่องพุกก์ บธ.บ.10
29 6206102383 นางสาวยุพา แสงทอง บธ.บ.10
30 6206102384 นางสาวรวินทร์นิภา ศิริเขตต์ บธ.บ.10
31 6206102385 นางสาวระพิพรรณ บุตรจันทร์ บธ.บ.10
32 6206102387 นางสาววรกานต์ กันยะ บธ.บ.10
33 6206102388 นางสาววราพร แก้วเมืองมา บธ.บ.10
34 6206102389 นางสาววัชราภรณ์ ใจกันทะ บธ.บ.10
35 6206102390 นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งตระกูล บธ.บ.10
36 6206102391 นายวิชชากร ศักดิ์วงศ์วรุณ บธ.บ.10
37 6206102392 นายวิทวัส นครังสุ บธ.บ.10
38 6206102393 นางสาววิปัศยา ค้าคล่อง บธ.บ.10
39 6206102394 นางสาววิสสุตา ผ่องประภา บธ.บ.10
40 6206102396 นายศศิกิจจ์ รัตนมงคล บธ.บ.10
41 6206102398 นางสาวศิริลักษณ์ พรรณขาม บธ.บ.10
42 6206102399 นายศุทธิชัย เลาย่าง บธ.บ.10
43 6206102400 นายศุภสิน เครือแก้ว บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47