เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม19
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
2 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
3 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
4 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
5 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
6 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
7 6201126309 นางสาวนัทธฤดี ใจแก้ว 10
8 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
9 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
10 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
11 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
12 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
13 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
14 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 6205101401 นางสาวอัญชลิกา ตระกลสาทร ร.บ.10
16 6205101402 นางสาวอัญญรัตน์ เชิงค้า ร.บ.10
17 6205101403 นายอานันท์ แสนหาญชัย ร.บ.10
18 6205101404 นางสาวอาริตา วันแก้ว ร.บ.10
19 6205101405 นายอำนาจ อาจหาญ ร.บ.10
20 6205101406 นางสาวเอกวลี ธีรฐิติธรรม ร.บ.10
21 6205101407 นายกรกช วนาพันธ์ ร.บ.10
22 6205101408 นางสาวพัทธ์ธีรา แสนยศ ร.บ.10
23 6205101409 นายรัฐศาสตร์ ธิรินทอง ร.บ.10
 ศิลปศาสตร์
24 6114101342 นายนิติ ร่มลมูล ศศ.บ.10
25 6114101387 นางสาวศศิประภา ขัติศรี ศศ.บ.10
26 6114101404 นายอภิสรา คำเชียงแสน ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47