เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม18
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
2 6201102404 นางสาวพิยดา ศรีหานาม วท.บ.10
3 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
4 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
5 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
6 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
7 6201102460 นายอนันตระกูร เกลี้ยงพร้อม วท.บ.10
8 6201102461 นางสาวอภิญญา ม้วนสูงเนิน วท.บ.10
9 6201102462 นางสาวอภิญญา สาทางกูล วท.บ.10
10 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
11 6201102465 นางสาวอรปรีญา ศรีสุข วท.บ.10
12 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
13 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
14 6201102468 นายอานัส ปาเต๊ะ วท.บ.10
15 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
16 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
17 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
18 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
19 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
20 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
21 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
22 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
23 6201102481 นางสาวปริยาภัทร ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
24 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
25 6201102484 นายวรัญญู วงค์พระอินทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47