เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102403 นายสิรภพ มิหายศ บธ.บ.10
2 6206102404 นางสาวสิริกร แก้วมา บธ.บ.10
3 6206102405 นางสาวสิรินภัส พันธ์ชน บธ.บ.10
4 6206102408 นางสาวสุตาภัทร จันทร์ลอย บธ.บ.10
5 6206102409 นางสาวสุทธิดา ดวงไทย บธ.บ.10
6 6206102410 นางสาวสุนันทินี ธรรมใจ บธ.บ.10
7 6206102411 นายสุเมธ แซ่ฉี บธ.บ.10
8 6206102412 นางสาวอัจฉราพร ไชยวงศ์ บธ.บ.10
9 6206102413 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูดี บธ.บ.10
10 6206102414 นางสาวโสภิญญา กรัดทาน บธ.บ.10
11 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
12 6206102416 นางสาวอทิตยา สิงห์เถื่อน บธ.บ.10
13 6206102417 นางสาวอโนชา เงินยิ่ง บธ.บ.10
14 6206102419 นางสาวอรนรินทร์ มั่นครุฑ บธ.บ.10
15 6206102420 นางสาวอรพินธ์ ฟีสันเทียะ บธ.บ.10
16 6206102421 นางสาวอรรวี นาแก้ว บธ.บ.10
17 6206102422 นายอลงกรณ์ ก๋าใจ บธ.บ.10
18 6206102423 นางสาวอลิษา อินต๊ะสืบ บธ.บ.10
19 6206102424 นางสาวอาทิติญา กันทาสุข บธ.บ.10
20 6206102425 นายเอกมงคล ดวงเล็ก บธ.บ.10
21 6206102426 นางสาวไอริน พรมมนตรี บธ.บ.10
22 6206102427 นางสาวกัลยา เลามี่ บธ.บ.10
23 6206102428 นางสาวกิตติมา สุขเจริญ บธ.บ.10
24 6206102429 นายจิรวัฒน์ จริยา บธ.บ.10
25 6206102430 นางสาวชนกนาถ อินเมฆ บธ.บ.10
26 6206102431 นายณัฎฐวัฒน์ จบถิ่น บธ.บ.10
27 6206102433 นายนฤเบศฐ์ ฉัตรหลวง บธ.บ.10
28 6206102434 นายพงศ์เดช เหล่าพานิช บธ.บ.10
29 6206102439 นางสาวสิรินยา ปัญญาคำ บธ.บ.10
30 6206102440 นางสาวสุวนันท์ หม่องน่าน บธ.บ.10
31 6206102443 นายธวัชชัย คำนุ บธ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
32 6115123337 นางสาวธัญชนก เจียมอนันท์กุล วศ.บ.10
33 6115123363 นางสาวมลาภรณ์ เกตุแก้ว วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101368 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101369 นายปฏิภาณ เกิดสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101370 นางสาวปณิตา กอนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101373 นางสาวประดับศรี พันพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101374 นางสาวปริญญาใจ ด้วงอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47