เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
2 6214102342 นางสาวนูรอาซีกีน บาดง ศศ.บ.10
3 6214102343 นางสาวปภาวดี หัสสา ศศ.บ.10
4 6214102344 นายปรัตถกร สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
5 6214102345 นางสาวปรางค์ทิพย์ ตันบุตร ศศ.บ.10
6 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
7 6214102347 นางสาวปวีณา ก้านเหลือง ศศ.บ.10
8 6214102349 นางสาวปานชีวา ศรีนามบุรี ศศ.บ.10
9 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
10 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
11 6214102352 นางสาวปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ศศ.บ.10
12 6214102353 นางสาวปิ่นปินัทธ์ อ้วนดี ศศ.บ.10
13 6214102354 นางสาวปิยะธิดา สันตะพันธ์ ศศ.บ.10
14 6214102356 นางสาวผณินทรา จันทน้อย ศศ.บ.10
15 6214102357 นางสาวพรรณนิกา ฟังเย็น ศศ.บ.10
16 6214102358 นางสาวพัชรา พลนาคู ศศ.บ.10
17 6214102359 นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น ศศ.บ.10
18 6214102360 นางสาวพัชรินทร์ โนจา ศศ.บ.10
19 6214102361 นางสาวพิจิตรา เอมเสม ศศ.บ.10
20 6214102362 นางสาวพิมญาดา นันทะเสน ศศ.บ.10
21 6214102363 นางสาวพิมพิศา พุ่มพฤกษ์ ศศ.บ.10
22 6214102364 นายพีรภัทร หล้าเขียว ศศ.บ.10
23 6214102365 นายพีรสิทธ์ นิลพฤกษ์ ศศ.บ.10
24 6214102366 นางสาวแพรวา พรมดี ศศ.บ.10
25 6214102367 นางสาวภัณฑิรา เพียรุ้ย ศศ.บ.10
26 6214102369 นางสาวมัญณัฎฐ์ รชานนท์ปวงมณี ศศ.บ.10
27 6214102370 นางสาวรจนา สองแกะ ศศ.บ.10
28 6214102373 นางสาววรัญรัตน์ พูลสวัสดิ์ ศศ.บ.10
29 6214102374 นางสาววริศรา แสงโสรจสุข ศศ.บ.10
30 6214102375 นางสาววลัยลักษณ์ พินธุ ศศ.บ.10
31 6214102376 นายวศิน น้าประเสริฐ ศศ.บ.10
32 6214102378 นางสาววิจิตรา เกษี ศศ.บ.10
33 6214102379 นางสาวเวธกา เสนาเกตุ ศศ.บ.10
34 6214102380 นางสาวศรสวรรค์ วัจน์นาถรุ่งโรจน์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47