เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม15
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
2 6214102381 นายศรัณย์ จันทร์แดง ศศ.บ.10
3 6214102382 นางสาวศศธร วงษ์เสถียร ศศ.บ.10
4 6214102384 นายศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ ศศ.บ.10
5 6214102385 นางสาวศุภางค์ณิช จ่ายเพ็ง ศศ.บ.10
6 6214102386 นางสาวสรุดา กระจับเงิน ศศ.บ.10
7 6214102387 นางสาวสโรชา โกเสนตอ ศศ.บ.10
8 6214102388 นายสหศวรรษ นามวิเศษ ศศ.บ.10
9 6214102389 นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ ศศ.บ.10
10 6214102390 นางสาวสุกัลยา เจือสุข ศศ.บ.10
11 6214102391 นางสาวสุชาวดี ฤกษนันทน์ ศศ.บ.10
12 6214102392 นายสุดเขต สีจันทร์ ศศ.บ.10
13 6214102393 นางสาวสุทธภา สุวรรณกุล ศศ.บ.10
14 6214102394 นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์ ศศ.บ.10
15 6214102396 นางสาวสุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ ศศ.บ.10
16 6214102397 นางสาวสุวภัทร พาพันธุ์ ศศ.บ.10
17 6214102398 นางสาวหทัยรักษ์ ทัพเสลา ศศ.บ.10
18 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
19 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
20 6214102401 นางสาวอรณิชา คำจา ศศ.บ.10
21 6214102402 นางสาวอรพิน ประจันบาล ศศ.บ.10
22 6214102403 นางสาวอรยา ดีสม ศศ.บ.10
23 6214102404 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง ศศ.บ.10
24 6214102405 นางสาวอริสรา ดอนกลาง ศศ.บ.10
25 6214102406 นางสาวอาทิตยา ลุงป่งยะ ศศ.บ.10
26 6214102407 นายอาธาร คำใจ ศศ.บ.10
27 6214102408 นายอานนท์ ชัยชาติ ศศ.บ.10
28 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
29 6214102411 นายอุดมพฤกษ์ กรีธาธร ศศ.บ.10
30 6214102412 นายเอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47