เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม14
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
2 6214102301 นางสาวกรรณิการ์ ชุ่มสูงเนิน ศศ.บ.10
3 6214102302 นางสาวกันยารัตน์ กังวล ศศ.บ.10
4 6214102303 นางสาวกัลยกร ฟักปลั่ง ศศ.บ.10
5 6214102304 นางสาวกาญจนี ขำหินลาด ศศ.บ.10
6 6214102305 นางสาวกานต์ชนก บุญถึง ศศ.บ.10
7 6214102306 นางสาวกุลณัฐ คำปันแสน ศศ.บ.10
8 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
9 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
10 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
11 6214102311 นางสาวจิณณ์ณณัช จันทร์เรือง ศศ.บ.10
12 6214102312 นางสาวจิตติยา บุญเลิศ ศศ.บ.10
13 6214102314 นางสาวจิรารัตน์ การะเกตุ ศศ.บ.10
14 6214102316 นางสาวจีราพร สอนส่งกลิ่น ศศ.บ.10
15 6214102317 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง ศศ.บ.10
16 6214102318 นางสาวชญานิศ จินพละ ศศ.บ.10
17 6214102319 นางสาวชญานุศภัฒค์ หิรัญพรพิศาล ศศ.บ.10
18 6214102321 นางสาวชวนพิศ ก๋าวินจันทร์ ศศ.บ.10
19 6214102322 นางสาวชัญญานุช อำนาจ ศศ.บ.10
20 6214102323 นางสาวโชติกา ภูพวก ศศ.บ.10
21 6214102324 นางสาวณัฏฐณิชา ม่วงเมือง ศศ.บ.10
22 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
23 6214102326 นางสาวณิชกานต์ เก้าสกุล ศศ.บ.10
24 6214102327 นางสาวณิชนันทน์ สุภกุล ศศ.บ.10
25 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
26 6214102329 นางสาวเดือนฉาย ลุงโซ ศศ.บ.10
27 6214102330 นางสาวทิพยรัตน์ โยนิจ ศศ.บ.10
28 6214102331 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ ศศ.บ.10
29 6214102332 นางสาวธนพร เกษโสภา ศศ.บ.10
30 6214102333 นางสาวธนพร งามละมัย ศศ.บ.10
31 6214102334 นางสาวธัญวรรณ ฉิมสุนทร ศศ.บ.10
32 6214102335 นางสาวนภาพร แก้วใจ ศศ.บ.10
33 6214102336 นางสาวนรินทิพย์ ชัยตาแสง ศศ.บ.10
34 6214102337 นางสาวนริสรา คำนนท์ ศศ.บ.10
35 6214102338 นางสาวนวรัตน์ เงางาม ศศ.บ.10
36 6214102339 นางสาวนัทธมน จินใจ ศศ.บ.10
37 6214102340 นางสาวนิชนันท์ ปุกไธสง ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47