เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
2 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
3 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
4 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
5 6201102408 นางสาวภัทรสุดา สิงห์ลอ วท.บ.10
6 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
7 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
8 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
9 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
10 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
11 6201102415 นางสาวมัลลิกา แย้มแสง วท.บ.10
12 6201102416 นางสาวเมทิณี ชัยชนะ วท.บ.10
13 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
14 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
15 6201102421 นางสาวรัติกา โชคดี วท.บ.10
16 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
17 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
18 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
19 6201102425 นายวรวุฒ แซ่พ่าน วท.บ.10
20 6201102426 นางสาววรัญญา บุญเรือง วท.บ.10
21 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
22 6201102428 นายวริวัฒน์ มาทา วท.บ.10
23 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
24 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
25 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
26 6201102434 นายศตวรรษ สุขุมิน วท.บ.10
27 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
28 6201102436 นายศิกษก แป้นห้วย วท.บ.10
29 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
30 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
31 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
32 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
33 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
34 6201102445 นายสมยายุทธ จริตดีสม วท.บ.10
35 6201102446 นางสาวสโรชา หอมหวล วท.บ.10
36 6201102450 นางสาวสุชัญญา ศรียาภัย วท.บ.10
37 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
38 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
39 6201102453 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40 6105101358 นายพงษ์ศักดิ์ ทองกลัด ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47