เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6106105319 นายเนติกร ใสสุทธิ์ บธ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6222101317 นางสาวจารวี สวัสดิ์ไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101322 นางสาวจิราพร ผลฟักแฟง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101323 นางสาวจีรนันท์ ติ๊บหน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101324 นางสาวจีรพรรณ ยิ้มสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101325 นางสาวจีรภา ดอนปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101326 นางสาวจีราพร พงษ์กลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101328 นางสาวชฎากาญจน์ หลวงปางอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101329 นางสาวชนมล ตรีพาทย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101330 นางสาวชวิศา วงค์ดาราวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101331 นายชินวุฒิ จันต๊ะใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101332 นางสาวชุติมน ทากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101336 นายณราพงษ์ ปูแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101337 นางสาวณัฐณิชา ปินใจรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222101343 นายธนกร คุ้มพร้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222101344 นายธนพล ชมภูชิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222101345 นายธนภัทร เขียวแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101346 นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101349 นายธนาธิป ศิริญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101351 นางสาวธัญญารัตน์ กันทาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101353 นายธีรภัทร พรหมศร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101356 นางสาวนธพร หนองคาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101358 นางสาวนภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47