เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
 บริหารธุรกิจ
2 6206103421 นางสาวณัฏฐธิดา บุญรัตน์ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 6209102308 นายธนกฤษ บุญอินทร์ ศศ.บ.10
4 6209102310 นางสาวธัญญารัตน์ เวชกิจ ศศ.บ.10
5 6209102311 นางสาวนริสรา สีอารัญ ศศ.บ.10
6 6209102313 นางสาวเนรัญชลา สุพรรณ ศศ.บ.10
7 6209102314 นางสาวเบญจมาศ ปาต๊ะ ศศ.บ.10
8 6209102315 นางสาวปิยะนันท์ ผดุงสันต์ ศศ.บ.10
9 6209102316 นางสาวพรชนก ศรีวงค์ ศศ.บ.10
10 6209102317 นางสาวพรรษา อินตา ศศ.บ.10
11 6209102318 นางสาววรรณวิศา เมืองสุข ศศ.บ.10
12 6209102320 นางสาววาสนา ภูมิลา ศศ.บ.10
13 6209102321 นางสาวศิรดา เดชาชาติ ศศ.บ.10
14 6209102322 นางสาวศิริลักษณ์ ชาวทะเล ศศ.บ.10
15 6209102323 นางสาวศุภิสรา นะวะยศ ศศ.บ.10
16 6209102324 นายสมศักดิ์ เตชะเลิศพนา ศศ.บ.10
17 6209102325 นางสาวสิริพร แสงไฟ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
18 6210101009 นายธนาพร พานุช วท.บ.10
19 6210101019 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล วท.บ.10
20 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47