เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6214101301 นางสาวกนกพร นาคทอง ศศ.บ.10
2 6214101302 นางสาวนภัทรธมณฑ์ ธนเอกพิพัฒน์ ศศ.บ.10
3 6214101303 นางสาวกนิษฐา ทุนกุล ศศ.บ.10
4 6214101304 นางสาวกฤติมา แพทย์คุณ ศศ.บ.10
5 6214101307 นางสาวกัญญาภัค น้อยลมทวน ศศ.บ.10
6 6214101309 นางสาวกานต์ธิดา แก้วเทพ ศศ.บ.10
7 6214101310 นายกิตติศักดิ์ สุขช่วย ศศ.บ.10
8 6214101311 นางสาวกวินรัตน์ โชคอุทร ศศ.บ.10
9 6214101312 นายจักรภัทร ดอกแก้ว ศศ.บ.10
10 6214101313 นางสาวจารุพักตร์ นพศรี ศศ.บ.10
11 6214101314 นางสาวจิดาพร เณรแตง ศศ.บ.10
12 6214101316 นางสาวจิราภรณ์ ทลทอง ศศ.บ.10
13 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
14 6214101318 นางสาวฉัตรวี พงษ์ทวี ศศ.บ.10
15 6214101319 นางสาวชนนิกานต์ ไตรภพเสาวภาคย์ ศศ.บ.10
16 6214101320 นางสาวชนัญชิดา พงศ์ศุภะมงคล ศศ.บ.10
17 6214101321 นายชนาธิศ สุพิทิพย์ ศศ.บ.10
18 6214101322 นายชรันดร์ กระแสร์สาย ศศ.บ.10
19 6214101323 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
20 6214101324 นางสาวชุติกาญจน์ หน่อแก้ว ศศ.บ.10
21 6214101325 นายณัชนน มาขาว ศศ.บ.10
22 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
23 6214101327 นางสาวณัฐพร ดีปินไซร์ ศศ.บ.10
24 6214101328 นายณัฐพล คำปาเชื้อ ศศ.บ.10
25 6214101329 นายธนะบูรณ์ ตรีโชติ ศศ.บ.10
26 6214101330 นายธนากร สุขเจริญ ศศ.บ.10
27 6214101332 นางสาวธัญชนก ปันทนะ ศศ.บ.10
28 6214101333 นางสาวธัญวรัตน์ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
29 6214101334 นางสาวธัญวรัตม์ คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
30 6214101335 นางสาวนงนภัส แจ่มใส ศศ.บ.10
31 6214101336 นายนันทวัฒน์ สาคร ศศ.บ.10
32 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
33 6214101339 นายปฐวี ท้วมประเสริฐ ศศ.บ.10
34 6214101340 นายปริญญา ชุ่มเรือน ศศ.บ.10
35 6214101341 นางสาวปัทมาภรณ์ เปรื่องปราชญ์ ศศ.บ.10
36 6214101342 นายปันชยพล คิดรอบ ศศ.บ.10
37 6214101343 นางสาวปานชีวา ทองแก้ว ศศ.บ.10
38 6214101344 นางสาวปารจรีย์ ซุ่นใช้ ศศ.บ.10
39 6214101345 นางสาวปิยะธิดา ประภาตะนันท์ ศศ.บ.10
40 6214101346 นางสาวพสุดาภา ธิยะคำ ศศ.บ.10
41 6214101347 นายพาทิศ แก่นจันทร์ ศศ.บ.10
42 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
43 6214101351 นางสาวมุกสกุล สินทูล ศศ.บ.10
44 6214101352 นางสาวรัญชรี สุขแคะ ศศ.บ.10
45 6214101353 นางสาวรุจิษยา เสนีวงษ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
46 6214101354 นางสาวลลิตา ชนะพันธ์ ศศ.บ.10
47 6214101355 นายวชิรวิทย์ พวงสมบัติ ศศ.บ.10
48 6214101356 นางสาววรปีร์ สุวรรณทัต ศศ.บ.10
49 6214101358 นายศิรากร เครือพิมาย ศศ.บ.10
50 6214101359 นางสาวศิวาพร ปันดอนตอง ศศ.บ.10
51 6214101361 นายสมภพ บุญมาสุ ศศ.บ.10
52 6214101363 นางสาวสินีนาถ ทิพย์สังวาลย์ ศศ.บ.10
53 6214101364 นางสาวสุธัญญา ยมศรีเคน ศศ.บ.10
54 6214101366 นางสาวสุวริณีย์ ไชยราช ศศ.บ.10
55 6214101367 นายหัสวรรษ เกิดโพธิ์กะต้น ศศ.บ.10
56 6214101370 นางสาวอมลรดา สีดาคำ ศศ.บ.10
57 6214101372 นางสาวอารียา สุนทรา ศศ.บ.10
58 6214101373 นางสาวอิชฌนา บุญสมหมาย ศศ.บ.10
59 6214101374 นายกิตติพงศ์ หล่อดู ศศ.บ.10
60 6214101375 นางสาวชลธิชา คงรอด ศศ.บ.10
61 6214101377 นายนทีกรานต์ วิภาษา ศศ.บ.10
62 6214101378 นางสาวนรีกานต์ คำหาบ ศศ.บ.10
63 6214101379 นางสาวพิมประภา มะเทวิน ศศ.บ.10
64 6214101380 นายรัตนชัย พรมจา ศศ.บ.10
65 6214101383 นายสหัสวรรษ พิณพงษ์ ศศ.บ.10
66 6214101384 นายสุริยา มีนาค ศศ.บ.10
67 6214101385 นายอนาวิน มาอินทร์ ศศ.บ.10
68 6214101386 นายณัฐสาร นำบุญจิตร ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47