เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101005 นายกิตติพงษ์ อรัญปาน วท.บ(เกษตรศาสตร์)10
2 6201101014 นายธนากร สงวนวนชาติ วท.บ(เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
3 6104101386 นายสมยศ มุกดาสวรรค์ วท.บ.10
4 6104101401 นางสาวอริสรา อินตา วท.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5 6215124051 นายรัฐชานนท์ ชุมภูสืบ วศ.บ.10
6 6215124052 นายวนิตย์ เสมทรัพย์ วศ.บ.10
7 6215124055 นายวัชรพงศ์ ถาโน วศ.บ.10
8 6215124056 นายวัฒนพนธ์ กันธวัง วศ.บ.10
9 6215124057 นายวิทยา ภาคกิจ วศ.บ.10
10 6215124058 นายวิธวินท์ พรอ้าย วศ.บ.10
11 6215124062 นายวีรากร ยศยิ่ง วศ.บ.10
12 6215124065 นายศุภชัย หน่อสันสี วศ.บ.10
13 6215124068 นายสถาพร ลุงทุน วศ.บ.10
14 6215124071 นายสิทธิโชค อินทะวัน วศ.บ.10
15 6215124079 ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์ แก้วมูล วศ.บ.10
16 6215124080 นายอนุชา นันติ วศ.บ.10
17 6215124082 นายอนุพงษ์ เจริญการพาณิชย์ วศ.บ.10
18 6215124087 นายกีรติ ดีติ๊บ วศ.บ.10
19 6215124089 นายชนายุส แก้วใจมา วศ.บ.10
20 6215124090 นายชัยราช ใจศิลป์ วศ.บ.10
21 6215124094 นายปรัชญา จุลเจิม วศ.บ.10
22 6215124098 นายศิริมงคล ขัดยศ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47