เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201105346 นางสาวปานใจ โท่นตั้ง วท.บ.10
2 6201113301 นางสาวกนกกร กันไชย วท.บ.10
3 6201113304 นายคงบรรชา แซ่ม้า วท.บ.10
4 6201113305 นายคฑาวุธ มูลเหล็ก วท.บ.10
5 6201113306 นางสาวชนกานต์ มูลเงิน วท.บ.10
6 6201113307 นางสาวชนิกา ภูริทัตปัญญา วท.บ.10
7 6201113308 นางสาวชนิตรา สมยอ วท.บ.10
8 6201113309 นางสาวชลธิณี วรรณสุภา วท.บ.10
9 6201113310 นายโชคชัย มณีวงษ์ วท.บ.10
10 6201113311 นางสาวญาณิศา ตาทา วท.บ.10
11 6201113312 นางสาวณัฐพร บุญญัติ วท.บ.10
12 6201113313 นายธเนศ สุทธโลก วท.บ.10
13 6201113315 นางสาวเบญญาภา ปัญญาวงศ์ วท.บ.10
14 6201113316 นางสาวปริยาภรณ์ แสนบุดดี วท.บ.10
15 6201113317 นางสาวอภิญญา พุทธกุล วท.บ.10
16 6201113318 นางสาวอรัญญา บุตรพรม วท.บ.10
17 6201113319 นางสาวอุมารินทร์ อ้ายตุ๋ย วท.บ.10
18 6201113320 นายปรัชญา ปราบหงษ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
19 6203102301 นางสาวเกวลิน สอนพันระ วศ.บ.10
20 6203102302 นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง วศ.บ.10
21 6203102303 นางสาวชนิสรา สินล่ำซำ วศ.บ.10
22 6203102304 นางสาวชมพูนุช ชุมภู วศ.บ.10
23 6203102305 นายณัฐพล คำหลวง วศ.บ.10
24 6203102306 นายเทพทัต โสมนัส วศ.บ.10
25 6203102307 นางสาวเบญจมาศ จ่างตระกูล วศ.บ.10
26 6203102308 นายปริชญ์ เขียวชอุ่ม วศ.บ.10
27 6203102309 นายพชร ต้นสอน วศ.บ.10
28 6203102310 นางสาวพัทรศยา พุทธวงษ์ วศ.บ.10
29 6203102311 นางสาวพิยดา บุญลัย วศ.บ.10
30 6203102312 นายพิวัฒน์ อุทธกัง วศ.บ.10
31 6203102313 นางสาวภัทราภรณ์ ติยะ วศ.บ.10
32 6203102315 นางสาวมลทิชา เช้าสุวรรณ วศ.บ.10
33 6203102317 นางสาวรัตน์สุดา มีจินดา วศ.บ.10
34 6203102318 นางสาวศุภวรรณ ศรีคงเพชร วศ.บ.10
35 6203102319 นายอนุสร ธรรมวงค์ วศ.บ.10
36 6203102320 นางสาวอาพิมา แซ่ชิน วศ.บ.10
37 6203102321 นายอิทธิพันธ์ เกียรติศักดิ์กำจาย วศ.บ.10
38 6203102322 นางสาวกัลยาณี ปัจเวก วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
39 6204108301 นางสาวจินดา เชือมือ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
40 6114101345 นางสาวบงกชพร กาญจนาภา ศศ.บ.10
41 6114101386 นางสาวศศิธร โพธิ์สกุลชัยโรจน์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47