เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201124301 นางสาวเกศฎาภรณ์ สิทธิวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6201124303 นายธรณ์เทพ ฟูลิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6201124305 นายพลพล อินทร์ใหญ่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6201124306 นายพหุชัย พรผักแว่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6201124307 นางสาวพิณัฐดา มโนธง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6201124308 นายวรกานต์ ทิพย์ชาติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6201124309 นางสาววรรณิษา สายทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6201124310 นางสาวศิรินพา สีเหล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6201124311 นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วเขียว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
 วิทยาศาสตร์
11 6104101403 นายวัชรพงษ์ ใจเหล็ก วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
12 6006105333 นายณัฐภัทร กิจฉลอง บธ.บ.10
13 6206101401 นายวีรพงษ์ เหมะธุลิน บธ.บ.10
14 6206101402 นายศรัณย์ นาคศรี บธ.บ.10
15 6206101403 นายศิราเมษฐ์ สุรวงษ์โฆษิตกุล บธ.บ.10
16 6206101404 นางสาวศิริพร วงศ์แจ่ม บธ.บ.10
17 6206101405 นางสาวศิริมณฑา ใจแก้ว บธ.บ.10
18 6206101406 นายศิวกร สิริวงค์ บธ.บ.10
19 6206101407 นางสาวศิวพร ศรีสมโภชน์ บธ.บ.10
20 6206101408 นายศุภกร นุกูลวุฒิโอภาส บธ.บ.10
21 6206101409 นางสาวศุภาพิชญ์ ฝีปากเพราะ บธ.บ.10
22 6206101410 นางสาวศุภาพิชญ์ อินทรไทยวงค์ บธ.บ.10
23 6206101411 สิบเอกหญิงสายใจ แซ่จัง บธ.บ.10
24 6206101412 นางสาวสุนารี พึ่งพาเลิศ บธ.บ.10
25 6206101413 นางสาวสุนิสา ตุงคำ บธ.บ.10
26 6206101414 นางสาวสุพรรณี ไชยบุรี บธ.บ.10
27 6206101415 นางสาวสุมิตตา วงค์คำ บธ.บ.10
28 6206101416 นายสุริยา อุ่นเรือน บธ.บ.10
29 6206101417 นางสาวโสรยา คำกันธา บธ.บ.10
30 6206101418 นางสาวหทัยภรณ์ ถมยาพันธ์ บธ.บ.10
31 6206101419 นายอนันตภูมิ เรือนหน้อย บธ.บ.10
32 6206101420 นายอนุรักษ์ กันทะคีรี บธ.บ.10
33 6206101422 นางสาวอรจิรา ชาวป่า บธ.บ.10
34 6206101423 นางสาวอรยา ตาป้อ บธ.บ.10
35 6206101424 นางสาวอริศรา อินทนนท์ บธ.บ.10
36 6206101425 นางสาวอรุณวรรณ เฮ่า บธ.บ.10
37 6206101426 นางสาวอังควิภา คงนา บธ.บ.10
38 6206101427 นางสาวอาทิติยา โสภี บธ.บ.10
39 6206101428 นางสาวอาริญา วันนิ บธ.บ.10
40 6206101429 นางสาวอุมาภรณ์ พิริ บธ.บ.10
41 6206101430 นางสาวกัลยรัตน์ ก๋าใจ บธ.บ.10
42 6206101431 นางสาวชธินาถ อภิวงษ์ บธ.บ.10
43 6206101432 นางสาวชลธิชา เครือเทพ บธ.บ.10
44 6206101434 นางสาวณัชชา จันทรนิยม บธ.บ.10
45 6206101435 นายนนทัช เกิดแก้ว บธ.บ.10
46 6206101436 นางสาวศิริกัญญา ดวงเกิด บธ.บ.10
47 6206101438 นายอานนท์ อึ่งเส่ง บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
48 6209102301 นางสาวกชกร จิตใจฉ่ำ ศศ.บ.10
49 6209102302 นางสาวกุลกันยา มีผดุง ศศ.บ.10
50 6209102303 นางสาวเขมรุจิ ธรรมรงค์พัฒน์ ศศ.บ.10
51 6209102304 นายจิราสิทธิ์ อัง ศศ.บ.10
52 6209102305 นางสาวชฎาพร สิทธิ ศศ.บ.10
53 6209102307 นายธงชัย คัพเลอร์ ศศ.บ.10
54 6209102308 นายธนกฤษ บุญอินทร์ ศศ.บ.10
55 6209102310 นางสาวธัญญารัตน์ เวชกิจ ศศ.บ.10
56 6209102311 นางสาวนริสรา สีอารัญ ศศ.บ.10
57 6209102313 นางสาวเนรัญชลา สุพรรณ ศศ.บ.10
58 6209102314 นางสาวเบญจมาศ ปาต๊ะ ศศ.บ.10
59 6209102315 นางสาวปิยะนันท์ ผดุงสันต์ ศศ.บ.10
60 6209102316 นางสาวพรชนก ศรีวงค์ ศศ.บ.10
61 6209102317 นางสาวพรรษา อินตา ศศ.บ.10
62 6209102318 นางสาววรรณวิศา เมืองสุข ศศ.บ.10
63 6209102320 นางสาววาสนา ภูมิลา ศศ.บ.10
64 6209102321 นางสาวศิรดา เดชาชาติ ศศ.บ.10
65 6209102322 นางสาวศิริลักษณ์ ชาวทะเล ศศ.บ.10
66 6209102323 นางสาวศุภิสรา นะวะยศ ศศ.บ.10
67 6209102324 นายสมศักดิ์ เตชะเลิศพนา ศศ.บ.10
68 6209102325 นางสาวสิริพร แสงไฟ ศศ.บ.10
69 6209102326 นางสาวสุชาดา จักรพล ศศ.บ.10
70 6209102327 นางสาวอภิชญา มงคลภัทรสุข ศศ.บ.10
71 6209102329 นางสาวอรณี แพพิมพารัตน์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
72 6118102315 นายจักรพงศ์ เทวกุล ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
73 5819101314 นายธนภูมิ สีแดด ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47