เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206101301 นางสาวกนกวรรณ พรรณราย บธ.บ.10
2 6206101302 นางสาวกนกสิริ คงศาตรา บธ.บ.10
3 6206101303 นางสาวกมลฉัตร เพ็ชร์วงศ์ บธ.บ.10
4 6206101304 นางสาวกฤติยา สุยะแก้ว บธ.บ.10
5 6206101305 นายกฤษณะ นันตา บธ.บ.10
6 6206101307 นายกิตติพงษ์ วนาสุวดี บธ.บ.10
7 6206101308 นายกิตติพงษ์ แสงงาม บธ.บ.10
8 6206101309 นางสาวกีรติกา ธิทะ บธ.บ.10
9 6206101310 นางสาวกีรติกา โปตะวัฒน์ บธ.บ.10
10 6206101311 นางสาวเกษฎาภรณ์ ศรีวิชัย บธ.บ.10
11 6206101312 นางสาวแก้วมรกต พวงเพชรสว่าง บธ.บ.10
12 6206101314 นางสาวคณิศร โคตรสีทา บธ.บ.10
13 6206101315 นางสาวจิดาภา หนูคำ บธ.บ.10
14 6206101316 นางสาวจิตติพร หลวงใจ บธ.บ.10
15 6206101318 นางสาวจิตราภรณ์ จิตจักร บธ.บ.10
16 6206101319 นางสาวจินดา ละชี บธ.บ.10
17 6206101320 นางสาวจุฑามาศ หล้าทอง บธ.บ.10
18 6206101321 นางสาวจุรีรัตน์ คำมงคล บธ.บ.10
19 6206101322 นางสาวเจนจิรา วงศ์ชัยวะ บธ.บ.10
20 6206101323 นางสาวเจนจิรา สาครขันธ์ บธ.บ.10
21 6206101324 นายเจษฎี ศรีด้วง บธ.บ.10
22 6206101326 นางสาวชฎาภรณ์ ลองไชย บธ.บ.10
23 6206101327 นางสาวชนกานต์ ทองน้อย บธ.บ.10
24 6206101328 นายชนม์ชนก ต๊ะรังษี บธ.บ.10
25 6206101329 นางสาวชลธิชา สุวรรณ์ บธ.บ.10
26 6206101334 นางสาวฐิติยา ตาจุมปา บธ.บ.10
27 6206101335 นายณฐใน งามวิเศษศรี บธ.บ.10
28 6206101336 นางสาวณัฏฐธิดา เลาหมี่ บธ.บ.10
29 6206101337 นางสาวณัฐกฤตา มหาธง บธ.บ.10
30 6206101338 นายณัฐวุฒิ คำยามา บธ.บ.10
31 6206101339 นางสาวณิชาภัทร บุญมา บธ.บ.10
32 6206101340 นางสาวณีรนุช บุญมี บธ.บ.10
33 6206101341 นางสาวดรุณี เนตรผาบ บธ.บ.10
34 6206101343 นายธณดล ปัญญาเอก บธ.บ.10
35 6206101344 นายธนกร เทพเครือ บธ.บ.10
36 6206101346 นายธนวัฒน์ คงความเพียร บธ.บ.10
37 6206101347 นายธนวัฒน์ ติวาติน บธ.บ.10
38 6206101348 นายธวัชชัย ปันเขื่อนขัติ บธ.บ.10
39 6206101349 นายธัชพล มโนชมภู บธ.บ.10
40 6206101350 นายธัญพิศุทธิ์ สิ้นเคราะห์ บธ.บ.10
41 6206101351 นางสาวธัญภัค อุดมศรี บธ.บ.10
42 6206101352 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา บธ.บ.10
43 6206101353 นางสาวธัญสุดา ปุ้มตะมะ บธ.บ.10
44 6206101354 นางสาวธีราพร ปวิณากร บธ.บ.10
45 6206101355 นายนครินทร์ สุวรรณมณี บธ.บ.10
46 6206101356 นางสาวนพรัตน์ คำแปง บธ.บ.10
47 6206101357 นางสาวนภัสวรรณ อายุมาก บธ.บ.10
48 6206101358 นางสาวนภัสสร กิติหม่อง บธ.บ.10
49 6206101359 นางสาวนรีกานต์ ช้างจันทร์ บธ.บ.10
50 6206101361 นางสาวนํ้าฝน จินดาประภาพร บธ.บ.10
51 6206101363 นางสาวนิติพร ชมชวน บธ.บ.10
52 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
53 6206101365 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง บธ.บ.10
54 6206101367 นางสาวประภัสสร คำภีระ บธ.บ.10
55 6206101368 นางสาวปวีณา กรงจักร์ บธ.บ.10
56 6206101369 นางสาวปัญญดา กรุดนาค บธ.บ.10
57 6206101370 นางสาวผกามาศ ยาอินตา บธ.บ.10
58 6206101371 นายพนธกร ทองสุข บธ.บ.10
59 6206101372 นางสาวพรพนิต เก็ดสราพร บธ.บ.10
60 6206101373 นางสาวพรรณประภา ปาภูเขียว บธ.บ.10
61 6206101374 นางสาวพรรวิษา ลือใจอินทร์ บธ.บ.10
62 6206101375 นายพัชรพล ดวงดี บธ.บ.10
63 6206101376 นางสาวพัชรา ปินคำ บธ.บ.10
64 6206101378 นางสาวพิชญาภา บุญศรี บธ.บ.10
65 6206101379 นางสาวพิมพิกา บุตรซาว บธ.บ.10
66 6206101381 นายพุฒิพงษ์ ยานะ บธ.บ.10
67 6206101382 นางสาวภณิดา พิมพ์โพด บธ.บ.10
68 6206101383 นายภาณุวิชญ์ บุญเถาว์ บธ.บ.10
69 6206101384 นายภานุวุธ จันทร์มณี บธ.บ.10
70 6206101385 นายภูริ ฮงประยูร บธ.บ.10
71 6206101386 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์ บธ.บ.10
72 6206101387 นางสาวมณฑกานต์ เต็มใจ บธ.บ.10
73 6206101388 นายมังกร อนุรักษ์กำธร บธ.บ.10
74 6206101389 นางสาวรฐาอร ปัญญาสัทโท บธ.บ.10
75 6206101390 นางสาวรัชนีกร สาณะเสน บธ.บ.10
76 6206101391 นายฤกษ์ดี อุดมทิพย์ บธ.บ.10
77 6206101392 นางสาววนิตชญา ต๊ะก๋อง บธ.บ.10
78 6206101393 นายวรเดช แก้วมณี บธ.บ.10
79 6206101394 นางสาววรารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.บ.10
80 6206101395 นางสาววริศรา มาเครื่อง บธ.บ.10
81 6206101396 นายวัชรพล ชัยวงศ์ บธ.บ.10
82 6206101397 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพรหมษา บธ.บ.10
83 6206101398 นายวาทิต ปัญญารักษา บธ.บ.10
84 6206101399 นางสาววารุณี จำนงค์ บธ.บ.10
85 6206101400 นางสาววาสนา น้อยเอี่ยม บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47