เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารศ213 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105101303 นายกรภัทร์ ธรรมสละ ร.บ.10
2 6105101304 นายกฤษณะ อ่อนละมูล ร.บ.10
3 6105101306 นางสาวกัญญรัตน์ สุขสัจจี ร.บ.10
4 6105101311 นางสาวขัติยาภรณ์ บุญตะนัย ร.บ.10
5 6105101312 นางสาวจันทร์จิรา พงษ์รักษ์ ร.บ.10
6 6105101317 นายชุติพนธ์ แก้วดำ ร.บ.10
7 6105101325 นายณัฐพล นามคำ ร.บ.10
8 6105101330 นางสาวทัตติยา คำวัง ร.บ.10
9 6105101334 นางสาวธันยมัย ติระถา ร.บ.10
10 6105101335 นายธิติวุฒิ มูลแก้ว ร.บ.10
11 6105101342 นางสาวนฤภร เจาะมู ร.บ.10
12 6105101344 นางสาวนัฐธิดา สุภายะ ร.บ.10
13 6105101356 นางสาวผกาวัลย์ เขื่อนคำ ร.บ.10
14 6105101359 นางสาวพลอย สุวรรณ ร.บ.10
15 6105101360 นางสาวพัชรชรัตน์ อินต๊ะเครือ ร.บ.10
16 6105101361 นายพัชรพล พัดตั๋น ร.บ.10
17 6105101363 นายพิชชากร เอี่ยมธีระกุล ร.บ.10
18 6105101364 นายพิชาภพ รัตนชมภู ร.บ.10
19 6105101366 นางสาวพิมพ์สุภา ศักดิ์คงนันทกุล ร.บ.10
20 6105101369 นายมนัสวิน สิงห์อาจ ร.บ.10
21 6105101370 นางสาวมัญชุลา เฟื่องฟู ร.บ.10
22 6105101372 นางสาวยุวภรณ์ จอมทอง ร.บ.10
23 6105101373 นายรติพงศ์ สมคะเน ร.บ.10
24 6105101375 นางสาวรุจิรา เต็มแบบ ร.บ.10
25 6105101391 นางสาวศิรินทรา คิดดี ร.บ.10
26 6105101393 นางสาวศิริลักษณ์ พริบไหว ร.บ.10
27 6105101401 นายสิรวิชญ์ อุ่นอก ร.บ.10
28 6105101402 นางสาวสิริลักษณ์ เรืองวิไลพร ร.บ.10
29 6105101403 นางสาวสุกัญญา ญาณแขก ร.บ.10
30 6105101406 นายสุทธินันท์ หล่อวิไลกุล ร.บ.10
31 6105101407 นางสาวสุพิชชา สมกาศ ร.บ.10
32 6105101408 นางสาวสุภาวดี ชดช้อย ร.บ.10
33 6105101409 นางสาวสุรีย์พร ท้าวมั่น ร.บ.10
34 6105101410 นางสาวเสาวลักษณ์ มีแก้ว ร.บ.10
35 6105101411 นางสาวโสภิตา มาลุจันทร์ ร.บ.10
36 6105101415 นางสาวฑิตยา ใจเนตร์ ร.บ.10
37 6105101422 นางสาวอาภัสรา คำจริง ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47