เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารศ213 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105101301 นางสาวกชกร เซ็นน้อย ร.บ.10
2 6105101302 นายกตัณณ์ ไชยพรมมา ร.บ.10
3 6105101305 นายก้องภพ นิยมาศ ร.บ.10
4 6105101307 นางสาวกิตติมา ดิสา ร.บ.10
5 6105101309 นายไกรวิชญ์ ทองดี ร.บ.10
6 6105101310 นางสาวขวัญจิรา ชมชื่น ร.บ.10
7 6105101314 นางสาวชลดา ติบรรณ์ ร.บ.10
8 6105101315 นายชลภัทร์ ชมภูทัน ร.บ.10
9 6105101316 นายชวิน นิลแก้ว ร.บ.10
10 6105101318 นางสาวโชติกา อินทรสิทธิ์ ร.บ.10
11 6105101319 นายฐากูร เงินสลุง ร.บ.10
12 6105101320 นางสาวฐานนันท์ ศรีอินทยุทธ ร.บ.10
13 6105101321 นางสาวฐิติชญา อินทร์เรือง ร.บ.10
14 6105101322 นางสาวฐิตินันท์ ยะมัง ร.บ.10
15 6105101323 นางสาวณัฏฐรินีย์ ธรรมรัตน์ ร.บ.10
16 6105101324 นางสาวณัฐณิชา อินสุยะ ร.บ.10
17 6105101326 นายณัฐวุฒิ ของมา ร.บ.10
18 6105101327 นางสาวเดือนนภา เสนแก้ว ร.บ.10
19 6105101328 นายตะวัน จันทร์แก้ว ร.บ.10
20 6105101329 นายปวริศฐ์ ธัญญานิติ ร.บ.10
21 6105101331 นายทัศนชัย ชูศรีทอง ร.บ.10
22 6105101332 นายธนาวุฒิ โนเลี่ยม ร.บ.10
23 6105101333 นางสาวธัญจิรา กันทวงค์ษา ร.บ.10
24 6105101336 นายธีรพันธุ์ เสาร์จันทร์ ร.บ.10
25 6105101337 นางสาวธีรภัทร์ บุญรอด ร.บ.10
26 6105101338 นายธีรภูมิ ซ้อนเสียงดัง ร.บ.10
27 6105101339 นายธีรศักดิ์ ชัยศาสตร์ ร.บ.10
28 6105101340 นายนคร พึ่งสุวรรณ์ ร.บ.10
29 6105101345 นางสาวนัฐวรรณ มากหลาย ร.บ.10
30 6105101346 นายนิธิ นุรารักษ์ ร.บ.10
31 6105101347 นางสาวบุณยานุช ทัศนา ร.บ.10
32 6105101348 นายปฏิพล จะตุ ร.บ.10
33 6105101349 นายปฐวี อุทวีสาร ร.บ.10
34 6105101350 นางสาวประภาภรณ์ ศุภผลา ร.บ.10
35 6105101351 นางสาวปัจจัยยา อินปั๋น ร.บ.10
36 6105101354 นายปารมี เจริญศักดิ์ ร.บ.10
37 6105101355 นางสาวปาริชาติ บารมีสมบูรณ์ ร.บ.10
38 6105101357 นายผดุงเกียรติ พีวงษ์ ร.บ.10
39 6105101362 นางสาวพัชรมัย ตาธิยะ ร.บ.10
40 6105101367 นางสาวภัทรภร ปัญญาทอง ร.บ.10
41 6105101368 นางสาวภัทรวดี เชื้อสายใจ ร.บ.10
42 6105101371 นางสาวมัณฑิรา ตองใจ ร.บ.10
43 6105101374 นางสาวรวิชา คำแปง ร.บ.10
44 6105101376 นายฤทธิชัย ภักดิ์สันติพงศ์ ร.บ.10
45 6105101377 นางสาวลักษิกา บุญทวี ร.บ.10
46 6105101378 นางสาวลักษิกา ณ เชียงใหม่ ร.บ.10
47 6105101379 นางสาววรรณกนก อุตอามาตย์ ร.บ.10
48 6105101380 นางสาววรรณวิศา ศรีคำภา ร.บ.10
49 6105101381 นายวรากรณ์ ต๊ะปัญญา ร.บ.10
50 6105101383 นายวัชรพงษ์ ฝั้นวงศ์ ร.บ.10
51 6105101384 นางสาววิชุตา สุขสำราญ ร.บ.10
52 6105101385 นายวิทยา ยาวิไชย ร.บ.10
53 6105101386 นางสาววิลันดา สุภายอง ร.บ.10
54 6105101387 นายศรัณย์ สวนจันทร์ดี ร.บ.10
55 6105101394 นายศิวัฒ กงทอง ร.บ.10
56 6105101397 นายสหัสวรรษ ติยะโคตร ร.บ.10
57 6105101398 นายสิทธิชัย ศรีสวัสดิ์ ร.บ.10
58 6105101399 นายสิทธิชัย อินต๊ะจาย ร.บ.10
59 6105101400 นายสิรวิชญ์ วัฒนวาทิน ร.บ.10
60 6105101404 นายสุชาติ คีรีแสนภูมิ ร.บ.10
61 6105101405 นางสาวสุดาพร ธิตินนท์กูน ร.บ.10
62 6105101412 นางสาวโสรยา ฟองสุภา ร.บ.10
63 6105101413 นายอนุกุล จันต๊ะคาด ร.บ.10
64 6105101414 นายอภิสิทธิ์ ธเนศวรสุวรรณ ร.บ.10
65 6105101416 นางสาวอรทัย นำพล ร.บ.10
66 6105101417 นางสาววราภัสร์ สุวรรณ ร.บ.10
67 6105101418 นางสาวอรยา หุ่นทอง ร.บ.10
68 6105101419 นายอรรถพล ขยัน ร.บ.10
69 6105101420 นางสาวอรอนงค์ คงประยูร ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47