เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารศ213 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105101301 นางสาวกชกร เซ็นน้อย ร.บ.10
2 6105101305 นายก้องภพ นิยมาศ ร.บ.10
3 6105101320 นางสาวฐานนันท์ ศรีอินทยุทธ ร.บ.10
4 6105101321 นางสาวฐิติชญา อินทร์เรือง ร.บ.10
5 6105101326 นายณัฐวุฒิ ของมา ร.บ.10
6 6105101332 นายธนาวุฒิ โนเลี่ยม ร.บ.10
7 6105101338 นายธีรภูมิ ซ้อนเสียงดัง ร.บ.10
8 6105101339 นายธีรศักดิ์ ชัยศาสตร์ ร.บ.10
9 6105101348 นายปฏิพล จะตุ ร.บ.10
10 6105101350 นางสาวประภาภรณ์ ศุภผลา ร.บ.10
11 6105101354 นายปารมี เจริญศักดิ์ ร.บ.10
12 6105101355 นางสาวปาริชาติ บารมีสมบูรณ์ ร.บ.10
13 6105101357 นายผดุงเกียรติ พีวงษ์ ร.บ.10
14 6105101362 นางสาวพัชรมัย ตาธิยะ ร.บ.10
15 6105101367 นางสาวภัทรภร ปัญญาทอง ร.บ.10
16 6105101380 นางสาววรรณวิศา ศรีคำภา ร.บ.10
17 6105101385 นายวิทยา ยาวิไชย ร.บ.10
18 6105101386 นางสาววิลันดา สุภายอง ร.บ.10
19 6105101387 นายศรายุท สวนจันทร์ดี ร.บ.10
20 6105101394 นายศิวัฒ กงทอง ร.บ.10
21 6105101404 นายสุชาติ คีรีแสนภูมิ ร.บ.10
22 6105101412 นางสาวโสรยา ฟองสุภา ร.บ.10
23 6105101416 นางสาวอรทัย นำพล ร.บ.10
24 6105101418 นางสาวอรยา หุ่นทอง ร.บ.10
25 6105101419 นายอรรถพล ขยัน ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47