เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102445 นายจักรพรรณ จอนค้าง บธ.บ.10
2 6206102446 นายจักรี มิวันเปี้ย บธ.บ.10
3 6206102447 นายภาณุพงษ์ ทองคำ บธ.บ.10
4 6206102448 นางสาวฤทัยทิพย์ ภิรมย์จุ้ย บธ.บ.10
5 6206102449 นางสาววรรณนภา สุขแป้น บธ.บ.10
6 6206102450 นางสาวศุภิสรารัตน์ อมตะวงศ์ บธ.บ.10
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 6208109301 นายกรินทร์ แก้วกัน วท.บ.10
8 6208109302 นางสาวจุฑาทิพย์ ราชิวงค์ วท.บ.10
9 6208109303 นายฐิติวัสส์ สุวรรณหงษ์ วท.บ.10
10 6208109304 นายพัชรพล ขุนเทพรม วท.บ.10
11 6208109305 นางสาวเมษินี ตนะวิไชย วท.บ.10
12 6208109306 นางสาวรัชฎา พันสวัสดิ์ วท.บ.10
13 6208109307 นายวิรัชพล ป่าส่วน วท.บ.10
14 6208109308 นายศักดิ์ดา พิมพันธ์ วท.บ.10
15 6208109309 นางสาวศิรดา กาญจนจันทร์ วท.บ.10
16 6208109311 นางสาวธนพร เที่ยงดี วท.บ.10
17 6208109312 นางสาวณฐพร ชอบสูงเนิน วท.บ.10
18 6208109313 นายอรรณพ อบอุ่น วท.บ.10
19 6208115302 นายจิรายุทธ ร่มจำปา วท.บ.10
20 6208115305 นายณัฐพงศ์ รัฐถาวร วท.บ.10
21 6208115306 นางสาวธนัญญา ผิวแดง วท.บ.10
22 6208115307 นางสาวนวพรรณ สรรพโชติ วท.บ.10
23 6208115308 นายภาคิไนย ล้วนรอด วท.บ.10
24 6208115309 นายยศพนธ์ เลี้ยงประเสริฐ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47