เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6108114302 นางสาวกรรณิการ์ พรมรักษา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
2 6108114303 นายกฤษฎาพร แมดเมือง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
3 6108114304 นางสาวกัญญาภัค วิทยาคุณ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
4 6108114305 นายเกียรติศักดิ์ วันนะ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
5 6108114306 นายเกียรติศักดิ์ สนนาค วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
6 6108114307 นางสาวจริยา แสงอุดม วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
7 6108114309 นายจิตปลื้ม หาจำปา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
8 6108114310 นางสาวจุฑามณี วุ่นคง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
9 6108114311 นางสาวจุฑามาศ บุญปล้อง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
10 6108114314 นายชยากร เทใหม่ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
11 6108114315 นายชัชพงศ์ พรมเวียง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
12 6108114316 นายชัชวาล บุญมี วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
13 6108114317 นายชัยยันต์ เป็งปานันท์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
14 6108114318 นางสาวญานิกา แช่มช้อย วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
15 6108114320 นางสาวณัฐฐาพร สังกรณีย์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
16 6108114323 นางสาวณัฐวดี ข้อค้า วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
17 6108114324 นางสาวณิชาภัทร เขียนพลกรัง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
18 6108114325 นายดง เเซ่ย่าง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
19 6108114326 นางสาวดวงกมล ปั้นทอง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
20 6108114327 นางสาวดวงกมล ศรียันต์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
21 6108114328 นางสาวธัญชนก งามผ่องใส วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
22 6108114329 นางสาวธัญทิพ หอมวิชา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
23 6108114330 นางสาวธิติญา โพธิ์ชะคุ้ม วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
24 6108114331 นายธีระพงษ์ รัตนศิลา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
25 6108114333 นางสาวนภัสรา เภอรักษ์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
26 6108114334 นางสาวนัทสรียา คงอ่อน วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
27 6108114335 นางสาวนัยนา ชารัตน์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
28 6108114336 นางสาวปรีชญา สอนลา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
29 6108114337 นางสาวปาริชาติ อินทะชิต วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
30 6108114338 นางสาวฝนดาว หอมนวล วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
31 6108114339 นางสาวพรทิตา ขุนทองจันทร์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
32 6108114341 นางสาวพรวดี อำไพภาสกุล วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
33 6108114342 นางสาวพัชรมล บุญมา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
34 6108114343 นายพัสกร บุญน้อม วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
35 6108114345 นางสาวเพ็ญพิลัย เปี่ยนคิด วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
36 6108114346 นางสาวภักดิพร สิงห์ชู วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
37 6108114348 นายภาคภูมิ ใจเอื้อ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
38 6108114349 นายภูริ บัวเรือง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
39 6108114351 นายเมธาสิทธิ์ สมใจ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
40 6108114352 นางสาวรัตนาภรณ์ วัดแจ้ง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
41 6108114355 นางสาววรัญญา วันรังษี วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
42 6108114356 นายวรากรณ์ ภูมิคอนสาร วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
43 6108114357 นางสาววลีรัตน์ มีชัย วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
44 6108114358 นางสาววันวิสา เชื่อฟัง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
45 6108114359 นางสาววิลาพร กาญจนเจริญชัย วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
46 6108114361 นายศตวรรษ จันทร์แก้ว วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
47 6108114362 นายศตวรรษ ทองมาก วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
48 6108114363 นางสาวศรัณย์พร บุปผา วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
49 6108114364 นางสาวศศิวิมล จันทร์เหมาะ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
50 6108114365 นางสาวศิริพร ไชยมงคล วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
51 6108114366 นางสาวศิริรัตน์ พลอยร่มเย็น วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
52 6108114367 นางสาวศิริรัตน์ สมประโคน วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
53 6108114368 นางสาวศิริรัตน์ สุขช่วย วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
54 6108114369 นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์กระโทก วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
55 6108114371 นายศุภชัย ขันปาลี วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
56 6108114373 นายสัญญา พรหมดี วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
57 6108114375 นางสาวสิริวิมล แก้วสุวรรณ์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
58 6108114376 นางสาวสุชานันท์ ชัยวงค์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
59 6108114377 นางสาวสุทธิดา ยอดแก้ว วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
60 6108114379 นายสุรสิทธิ์ อุตมโชค วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
61 6108114380 นางสาวสุวรรณา สุขมากผล วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
62 6108114381 นายอธิสันต์ กันทะโม้ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
63 6108114382 นางสาวอนงนุช จำนงกูล วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
64 6108114383 นายอนุวัฒน์ เเก้วพิศดาร วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
65 6108114384 นางสาวอัจฉราพร ยอดธง วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
66 6108114385 นางสาวอาทิตยา เพ็ญสวัสดิ์ วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
67 6108114386 นางสาวอารีย์ลักษณ์ จำปาอ่อน วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
68 6108117301 นางสาวกิตฏิญากร ดอนเคนรถ วท.บ.10
69 6108117302 นางสาวขนิษฐา สมพงษ์ วท.บ.10
70 6108117303 นางสาวดวงหทัย แสงอำไพ วท.บ.10
71 6208107301 นายกิตติชัย รกไพร ร.บ.10
72 6208107302 นางสาวเกณิกา สายัณห์ ร.บ.10
73 6208107303 นางสาวจิตสุภา ซนยาน ร.บ.10
74 6208107304 นายธนภัทร จูปรางค์ ร.บ.10
75 6208107305 นายธนวัฒน์ รังสรรค์ลิขิต ร.บ.10
76 6208107306 นางสาวนันทิชา มุขนาค ร.บ.10
77 6208107307 นางสาวปภัสสร ประทุมมา ร.บ.10
78 6208107308 นางสาวเพ็ญนภา เรืองเรื่อ ร.บ.10
79 6208107309 นางสาวภัคจิรา ศรีเผือก ร.บ.10
80 6208107310 นางสาวภัคจิรา สุทธา ร.บ.10
81 6208107311 นางสาวภัชตรา แก้วมุกดา ร.บ.10
82 6208107312 นายวรวุธ หามนตรี ร.บ.10
83 6208107313 นางสาววิภาดา สิงห์แจ่ม ร.บ.10
84 6208107314 นางสาววิภาวรรณ ใจกาศ ร.บ.10
85 6208107315 นายเสฏฐวุฒิ บุญจริง ร.บ.10
86 6208107316 นายอภิชัย มาเจริญ ร.บ.10
87 6208107317 นางสาวอมตา สุวรรณเขตต์ ร.บ.10
88 6208107319 นางสาวอารียา ทรัพย์ประเสริฐ ร.บ.10
89 6208107320 นางสาวอุรัสยา บุญช่วย ร.บ.10
90 6208107321 นายเอกชัย มะณีวอ ร.บ.10
91 6208107322 นายถิรวัฒน์ แซ่กือ ร.บ.10
92 6208114351 นายศิลารัตน์ รัตนศิลา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47