เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6003104307 นายชนาธิป รัตนนพนันท์ วท.บ.10
2 6103101323 นายธันวา สระสม วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104103307 นางสาวเกศรินทร์ โปธา วท.บ.10
4 6104103341 นางสาวอัญชลี ศรีทานนท์ วท.บ.10
5 6204101302 นายกรเกียรติ จันทร์ต๊ะนิต วท.บ.10
6 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
7 6204101314 นายณัฐกร มอเมือง วท.บ.10
8 6204101317 นายเดชาวัต ยุติธรรม วท.บ.10
9 6204101367 นายบัญญพนต์ ชัยปรีชา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
10 6206101352 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา บธ.บ.10
11 6206101357 นางสาวนภัสวรรณ อายุมาก บธ.บ.10
12 6206101359 นางสาวนรีกานต์ ช้างจันทร์ บธ.บ.10
13 6206101368 นางสาวปวีณา กรงจักร์ บธ.บ.10
14 6206101372 นางสาวพรพนิต เก็ดสราพร บธ.บ.10
15 6206101396 นายวัชรพล ชัยวงศ์ บธ.บ.10
16 6206101402 นายศรัณย์ นาคศรี บธ.บ.10
17 6206101403 นายศิราเมษฐ์ สุรวงษ์โฆษิตกุล บธ.บ.10
18 6206101409 นางสาวศุภาพิชญ์ ฝีปากเพราะ บธ.บ.10
19 6206101421 นางสาวอภิชญา เฉิน บธ.บ.10
20 6206101431 นางสาวชธินาถ อภิวงษ์ บธ.บ.10
21 6206102301 นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม บธ.บ.10
22 6206102309 นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส บธ.บ.10
23 6206102335 นายณัฐพล ใจคำ บธ.บ.10
24 6206102336 นายณัฐวุฒิ เสรีรัตน์ บธ.บ.10
25 6206102343 นายธนวัฒน์ รักเขตรวิทย์ บธ.บ.10
26 6206102358 นายปณต หน่อเรือน บธ.บ.10
27 6206102366 นางสาวพลอยไพลิน วงษ์โกฎ บธ.บ.10
28 6206102370 นางสาวพิชชาพร วงค์จันเสือ บธ.บ.10
29 6206102389 นางสาววัชราภรณ์ ใจกันทะ บธ.บ.10
30 6206102390 นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งตระกูล บธ.บ.10
31 6206102405 นางสาวสิรินภัส พันธ์ชน บธ.บ.10
32 6206102419 นางสาวอรนรินทร์ มั่นครุฑ บธ.บ.10
33 6206102420 นางสาวอรพินธ์ ฟีสันเทียะ บธ.บ.10
34 6206102421 นางสาวอรรวี นาแก้ว บธ.บ.10
35 6206102423 นางสาวอลิษา อินต๊ะสืบ บธ.บ.10
36 6206102426 นางสาวไอริน พรมมนตรี บธ.บ.10
37 6206102430 นางสาวชนกนาถ อินเมฆ บธ.บ.10
38 6206102439 นางสาวสิรินยา ปัญญาคำ บธ.บ.10
39 6206102440 นางสาวสุวนันท์ หม่องน่าน บธ.บ.10
40 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
41 6206104331 นางสาวรัญชนา แซ่เฮอ บธ.บ.10
42 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
43 6212101302 นายเจษฎา ศรีด้วง ศ.บ.10
44 6212101305 นายธนวิชญ์ ที่ปรึกษา ศ.บ.10
45 6212101308 นางสาวนภารัตน์ ผิวผ่องงาม ศ.บ.10
46 6212101309 นางสาวนฤมน วงศ์สุต๋า ศ.บ.10
47 6212101318 นางสาววรัสยา อูปคำ ศ.บ.10
48 6212101319 นางสาววินิดา จันตุมมา ศ.บ.10
49 6212101321 นางสาวอทิตยา ชมใจ ศ.บ.10
50 6212101322 นางสาวอริสรา ทองวร ศ.บ.10
51 6212101323 นางสาวอารยา อุดเลิศ ศ.บ.10
52 6212101325 นางสาวปรีญารัตน์ ปาปะเถ ศ.บ.10
53 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
54 6212102307 นางสาวชนิกานต์ ชัยชนะ 10
55 6212102321 นางสาวพิชชญา คำแสน 10
56 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
57 6212102326 นางสาววรรษมน กมลโพธิ์ทอง 10
58 6212102330 นางสาวสิริมา วิชัยคำ 10
59 6212102334 นางสาวอภิชญา เกตุหอม 10
60 6212102342 นางสาวปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ 10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
61 6218102303 นายกฤษณะ ด่านปาน ศศ.บ.10
62 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
63 6218102324 นายโชคทวี อภิสุนทรกุล ศศ.บ.10
64 6218102335 นายธนวัฒน์ ตุ่นหนิ้ว ศศ.บ.10
65 6218102342 นายนพชัย เหมยแก้ว ศศ.บ.10
66 6218102344 นายนภสิทธิ์ หิรัญพงค์พันธ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47