เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101332 นายพีรพล เจริญชีพ วท.บ.10
2 6201101352 นายสมคิด ใจพินิจ วท.บ.10
3 6201101353 นายสิขรินทร์ เทียวประสงค์ วท.บ.10
4 6201102345 นายณัฐพงษ์ อุดเมืองอินทร์ วท.บ.10
5 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
6 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
7 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
8 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
9 6201102370 นางสาวนควรรณ ปัญทิพย์ วท.บ.10
10 6201102385 นางสาวปรอยฝน มาเยอะ วท.บ.10
11 6201102388 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง วท.บ.10
12 6201102389 นางสาวปวีณา ทายงาม วท.บ.10
13 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
14 6201102436 นายศิกษก แป้นห้วย วท.บ.10
15 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
16 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
17 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18 6003104324 นางสาวปิยะนุช สินโพธิ์ วท.บ.10
19 6003104329 นายวรัญญู แก้วประไพ วท.บ.10
20 6203104301 นางสาวกชวรรณ แย้มสาย วท.บ.10
21 6203104302 นางสาวฐนิชา มีจันทร์ วท.บ.10
22 6203104303 นายธีรเมธ พูลเกิด วท.บ.10
23 6203104305 นางสาวพรพิมล อุ่นเรือน วท.บ.10
24 6203104306 นางสาวพิมลนาฏ สอนจันทร์ วท.บ.10
25 6203104307 นายมานิต ทนานหริ่ง วท.บ.10
26 6203104308 นางสาวร้อยตะวัน ใบผ่อง วท.บ.10
27 6203104309 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก วท.บ.10
28 6203104311 นายลภัสกร กระดาษทอง วท.บ.10
29 6203104313 นายวิศรุต รังษี วท.บ.10
30 6203104314 นายวิศวะ เพียงดี วท.บ.10
31 6203104315 นางสาวศิริรัตน์ สวนมูล วท.บ.10
32 6203104316 นายศุภกฤต ใหม่คามิ วท.บ.10
33 6203104317 นายสิรวิชญ์ กันธะ วท.บ.10
34 6203104319 นางสาวสุภาวดี ชนกเศรณี วท.บ.10
35 6203104320 นายเจษฎาพร วิริยา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
36 6206101312 นางสาวแก้วมรกต พวงเพชรสว่าง บธ.บ.10
37 6206101322 นางสาวเจนจิรา วงศ์ชัยวะ บธ.บ.10
38 6206101327 นางสาวชนกานต์ ทองน้อย บธ.บ.10
39 6206101334 นางสาวฐิติยา ตาจุมปา บธ.บ.10
40 6206101353 นางสาวธัญสุดา ปุ้มตะมะ บธ.บ.10
41 6206101354 นางสาวธีราพร ปวิณากร บธ.บ.10
42 6206101356 นางสาวนพรัตน์ คำแปง บธ.บ.10
43 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
44 6206101365 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง บธ.บ.10
45 6206101382 นางสาวภณิดา พิมพ์โพด บธ.บ.10
46 6206101386 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์ บธ.บ.10
47 6206101387 นางสาวมณฑกานต์ เต็มใจ บธ.บ.10
48 6206101388 นายมังกร อนุรักษ์กำธร บธ.บ.10
49 6206101389 นางสาวรฐาอร ปัญญาสัทโท บธ.บ.10
50 6206101390 นางสาวรัชนีกร สาณะเสน บธ.บ.10
51 6206101392 นางสาววนิตชญา ต๊ะก๋อง บธ.บ.10
52 6206101393 นายวรเดช แก้วมณี บธ.บ.10
53 6206101394 นางสาววรารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.บ.10
54 6206101395 นางสาววริศรา มาเครื่อง บธ.บ.10
55 6206101397 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพรหมษา บธ.บ.10
56 6206101400 นางสาววาสนา น้อยเอี่ยม บธ.บ.10
57 6206101401 นายวีรพงษ์ เหมะธุลิน บธ.บ.10
58 6206101404 นางสาวศิริพร วงศ์แจ่ม บธ.บ.10
59 6206101405 นางสาวศิริมณฑา ใจแก้ว บธ.บ.10
60 6206101407 นางสาวศิวพร ศรีสมโภชน์ บธ.บ.10
61 6206101412 นางสาวสุนารี พึ่งพาเลิศ บธ.บ.10
62 6206101413 นางสาวสุนิสา ตุงคำ บธ.บ.10
63 6206101414 นางสาวสุพรรณี ไชยบุรี บธ.บ.10
64 6206101415 นางสาวสุมิตตา วงค์คำ บธ.บ.10
65 6206101422 นางสาวอรจิรา ชาวป่า บธ.บ.10
66 6206101423 นางสาวอรยา ตาป้อ บธ.บ.10
67 6206101424 นางสาวอริศรา อินทนนท์ บธ.บ.10
68 6206101425 นางสาวอรุณวรรณ เฮ่า บธ.บ.10
69 6206101426 นางสาวอังควิภา คงนา บธ.บ.10
70 6206101427 นางสาวอาทิติยา โสภี บธ.บ.10
71 6206101428 นางสาวอาริญา วันนิ บธ.บ.10
72 6206101429 นางสาวอุมาภรณ์ พิริ บธ.บ.10
73 6206101430 นางสาวกัลยรัตน์ ก๋าใจ บธ.บ.10
74 6206101435 นายนนทัช เกิดแก้ว บธ.บ.10
75 6206103334 นายตันติกร แสนพาน บช.บ.10
76 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
77 6206104328 นางสาวพรชนก เพ็งจันทร์ บธ.บ.10
78 6206104330 นางสาวพิมพ์รวี อินทะขันธ์ บธ.บ.10
79 6206104338 นางสาวสิริวิมล อยู่ทน บธ.บ.10
80 6206104339 นางสาวสุภาสินี แก้วตุ้ย บธ.บ.10
81 6206104341 นางสาวอริศรา กันทาใจ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
82 6209101308 นางสาวเกษวรินทร์ เขียวมณีย์ ศศ.บ.10
83 6209101310 นางสาวเขมิกา ปูคำ ศศ.บ.10
84 6209101327 นางสาวดารารัตน์ กลิ่นขจร ศศ.บ.10
85 6209101342 นางสาวนลินี นันตานลินทร์ ศศ.บ.10
86 6209101348 นางสาวเปี่ยมปิติ เปี่ยมปิ่นเศษ ศศ.บ.10
87 6209101349 นางสาวพชรนันท์ ศักดินา ศศ.บ.10
88 6209101350 นางสาวพรชนก แตงไทย ศศ.บ.10
89 6209101351 นางสาวพรวิภา โกแสนตอ ศศ.บ.10
90 6209101374 นางสาววิลาวัณย์ อุดมครบ ศศ.บ.10
91 6209101401 นางสาวปิยธิดา หล้าคำมูล ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
92 6215123308 นายชยุตพงศ์ ธรรมชาติ วศ.บ.10
93 6215123311 นายณัฏฐกิตติ์ โพธา วศ.บ.10
94 6215123317 นายธนกร เปอลอย วศ.บ.10
95 6215123353 นางสาวอาทิมา ใจคำ วศ.บ.10
96 6215123355 นางสาวอารีญา วงศ์สอน วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47