เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201105301 นางสาวกันติชา รถมณี วท.บ.10
2 6201105303 นางสาวจารุวรรณ ยังใสไพร วท.บ.10
3 6201105304 นายจีรายุทธ นาคแย้ม วท.บ.10
4 6201105305 นางสาวชนิตร์นันท์ หนูผุด วท.บ.10
5 6201105306 นางสาวชลธิชา ตุมอญ วท.บ.10
6 6201105307 นางสาวชัญญา ปิ่งหย่า วท.บ.10
7 6201105308 นางสาวณัฐนันท์ วงศ์อูบ วท.บ.10
8 6201105310 นางสาวธนพร ไทยนุรักษ์ วท.บ.10
9 6201105311 นางสาวธัญวรัตม์ หมุ่ยศรี วท.บ.10
10 6201105313 นางสาวธีรนาฏ วรรชนะ วท.บ.10
11 6201105315 นายนพนันท์ สานา วท.บ.10
12 6201105316 นางสาวนุสบา สุขสำเร็จ วท.บ.10
13 6201105317 นายบวรทัต ศรีวะปะ วท.บ.10
14 6201105318 นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศ วท.บ.10
15 6201105319 นางสาวปัจศวีวรรณ วสะยางกูร วท.บ.10
16 6201105320 นางสาวเปรมวดี จิระทิวากุล วท.บ.10
17 6201105321 นางสาวพรพรรณ คิดตั๋น วท.บ.10
18 6201105322 นางสาวมณฑิรา เรืองนภารัตน์ วท.บ.10
19 6201105323 นางสาวมนัสยา มั่นแก้ว วท.บ.10
20 6201105324 นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวจันทร์สืบ วท.บ.10
21 6201105325 นางสาวรุจิรา รินต๊ะสม วท.บ.10
22 6201105326 นางสาวลักษิณา วัดแจ้ง วท.บ.10
23 6201105328 นางสาววิลาณี อุ่นใจ วท.บ.10
24 6201105329 นางสาวศิรภัสสร เตชทัตสิวลี วท.บ.10
25 6201105331 นางสาวศุภิสรา สุวรรณวงศ์ วท.บ.10
26 6201105332 นางสาวสมิตา เจิมศร วท.บ.10
27 6201105333 นายสุทธิภัทร หอมจันทึก วท.บ.10
28 6201105334 นายสุเมธ มากคง วท.บ.10
29 6201105335 นายอภินัทธ์ กฤษประจัน วท.บ.10
30 6201105336 นางสาวอารีมา เส็นทุ่ย วท.บ.10
31 6201105337 นางสาวอุษณีย์ ศิริอาดัมพันธุ์ วท.บ.10
32 6201105338 นายจักรินทร์ ศรีแสง วท.บ.10
33 6201105342 นายสุวดล ทานา วท.บ.10
34 6201105343 นายกษิดิศ กลั่นยิ่ง วท.บ.10
35 6201105344 นางสาวมัทธริกา อินต๊ะวิน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
36 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
37 6204101311 นายชยพล ลาภเปี่ยม วท.บ.10
38 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
39 6204101315 นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง วท.บ.10
40 6204101316 นายณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ วท.บ.10
41 6204101318 นายธนโชติ พงษ์ปัญญา วท.บ.10
42 6204101319 นายธนะรัชต์ ซ่ามยอง วท.บ.10
43 6204101320 นายธีระวัฒน์ เลาว้าง วท.บ.10
44 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
45 6204101324 นายนันทิศ เชี่ยวชาญ วท.บ.10
46 6204101326 นายบวรพจน์ แสนโซ้ง วท.บ.10
47 6204101327 นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ วท.บ.10
48 6204101328 นายปรมินทร์ กรกีรติการ วท.บ.10
49 6204101329 นางสาวประกายมุข จีราคม วท.บ.10
50 6204101331 นายปรีดา สดศรีทอง วท.บ.10
51 6204101333 นางสาวพนิตพร ปินตา วท.บ.10
52 6204101334 นางสาวพรชนก ชัยมงคล วท.บ.10
53 6204101335 นายพละทูน ปุญโญรัตน์ วท.บ.10
54 6204101337 นายพิริยะพงศ์ วิริปัญญา วท.บ.10
55 6204101338 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญพูน วท.บ.10
56 6204101339 นายภัทรภูมิ โชคระดา วท.บ.10
57 6204101340 นายภาสกร เจริญศิลป์ วท.บ.10
58 6204101342 นางสาวมนทกานต์ แก้วโต วท.บ.10
59 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
60 6204101345 นางสาวรังสิมา แก้วโชติ วท.บ.10
61 6204101347 นายวรพล ใจดี วท.บ.10
62 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
63 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
64 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
65 6204101355 นายสราวุฒิ ภัทรภูวดล วท.บ.10
66 6204101356 นางสาวสวรรยา กุญชรกิตติคุณ วท.บ.10
67 6204101357 นางสาวสาธิดา สมใจ วท.บ.10
68 6204101358 นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ วท.บ.10
69 6204101360 นางสาวอัจฉรา ตุแก้ว วท.บ.10
70 6204101362 นางสาวอัญญาณี ฤทธิ์เทวา วท.บ.10
71 6204101363 นายอัศวิน วัฒนาประดิษฐชัย วท.บ.10
72 6204103303 นายธีรภัทร์ ทองจันทร์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
73 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
74 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
75 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
76 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
77 6206104314 นายธนรรชน จวงจอง บธ.บ.10
78 6206104315 นายอชิรญา เมืองอินทร์ บธ.บ.10
79 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
80 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
81 6206104321 นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว บธ.บ.10
82 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
83 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
84 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
85 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
86 6206104340 นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ บธ.บ.10
87 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
88 6206104345 นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47