เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101301 นายกฤษฎา บุญชำนิ วท.บ.10
2 6201101302 นางสาวกวินนา เต่าเอก วท.บ.10
3 6201101303 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นหน่อ วท.บ.10
4 6201101305 นางสาวกัลยา ขันตี วท.บ.10
5 6201101306 นางสาวจิตราวดี บุญกอด วท.บ.10
6 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
7 6201101308 นางสาวชนาภา ทอธง วท.บ.10
8 6201101309 นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ วท.บ.10
9 6201101311 นางสาวณัฐนรี ยะสิทธิ์ วท.บ.10
10 6201101313 นางสาวดลพร ถานะ วท.บ.10
11 6201101314 นางสาวดวงกมล อินบุตร วท.บ.10
12 6201101319 นายนภวัต ช่วยไว้ วท.บ.10
13 6201101320 นายนรบดี ธิตา วท.บ.10
14 6201101322 นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู วท.บ.10
15 6201101324 นางสาวนุชวรา เมืองก้อน วท.บ.10
16 6201101325 นางสาวปรียา มานะ วท.บ.10
17 6201101326 นางสาวปรียากุล ดาดผักแว่น วท.บ.10
18 6201101327 นางสาวปวิมล เกียรติบดีสุข วท.บ.10
19 6201101329 นางสาวพัชรากร บัวเรือง วท.บ.10
20 6201101330 นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช วท.บ.10
21 6201101333 นายภาณุเดช อิสระภาพตระกูล วท.บ.10
22 6201101334 นางสาวภาณุมาศ ศรีทะวงศ์เรือง วท.บ.10
23 6201101335 นางสาวมฆวัน สุทธิ วท.บ.10
24 6201101337 นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง วท.บ.10
25 6201101338 นางสาวรัตนาภรณ์ ปริกเพชร วท.บ.10
26 6201101340 นายวชิรวิทย์ ขำโยม วท.บ.10
27 6201101342 นางสาววรัญญา ชุมอะภัย วท.บ.10
28 6201101343 นางสาววาสนา อุประ วท.บ.10
29 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
30 6201101349 นางสาวศิวพร สุทธคำ วท.บ.10
31 6201101350 นายศุภกฤต นรารุจนันท์ วท.บ.10
32 6201101351 นางสาวศุภราณันท์ ทิมทองคำ วท.บ.10
33 6201101356 นายสุรพงษ์ จิตรไทย วท.บ.10
34 6201101360 นายอมตะ สมศรี วท.บ.10
35 6201101361 นางสาวอริสรา เพชรสังหาร วท.บ.10
36 6201124309 นางสาววรรณิษา สายทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
37 6201124310 นางสาวศิรินพา สีเหล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
38 6204101332 นางสาวปุณนิภัทร์ บุญเรือง วท.บ.10
39 6204108301 นางสาวจินดา เชือมือ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
40 6206101316 นางสาวจิตติพร หลวงใจ บธ.บ.10
41 6206101318 นางสาวจิตราภรณ์ จิตจักร บธ.บ.10
42 6206101319 นางสาวจินดา ละชี บธ.บ.10
43 6206101320 นางสาวจุฑามาศ หล้าทอง บธ.บ.10
44 6206101321 นางสาวจุรีรัตน์ คำมงคล บธ.บ.10
45 6206101323 นางสาวเจนจิรา สาครขันธ์ บธ.บ.10
46 6206101324 นายเจษฎี ศรีด้วง บธ.บ.10
47 6206101326 นางสาวชฎาภรณ์ ลองไชย บธ.บ.10
48 6206101329 นางสาวชลธิชา สุวรรณ์ บธ.บ.10
49 6206101336 นางสาวณัฏฐธิดา เลาหมี่ บธ.บ.10
50 6206101341 นางสาวดรุณี เนตรผาบ บธ.บ.10
51 6206101349 นายธัชพล มโนชมภู บธ.บ.10
52 6206101355 นายนครินทร์ สุวรรณมณี บธ.บ.10
53 6206101358 นางสาวนภัสสร กิติหม่อง บธ.บ.10
54 6206101361 นางสาวนํ้าฝน จินดาประภาพร บธ.บ.10
55 6206101367 นางสาวประภัสสร คำภีระ บธ.บ.10
56 6206101369 นางสาวปัญญดา กรุดนาค บธ.บ.10
57 6206101370 นางสาวผกามาศ ยาอินตา บธ.บ.10
58 6206101371 นายพนธกร ทองสุข บธ.บ.10
59 6206101373 นางสาวพรรณประภา ปาภูเขียว บธ.บ.10
60 6206101374 นางสาวพรรวิษา ลือใจอินทร์ บธ.บ.10
61 6206101375 นายพัชรพล ดวงดี บธ.บ.10
62 6206101376 นางสาวพัชรา ปินคำ บธ.บ.10
63 6206101381 นายพุฒิพงษ์ ยานะ บธ.บ.10
64 6206101383 นายภาณุวิชญ์ บุญเถาว์ บธ.บ.10
65 6206101385 นายภูริ ฮงประยูร บธ.บ.10
66 6206101391 นายฤกษ์ดี อุดมทิพย์ บธ.บ.10
67 6206101406 นายศิวกร สิริวงค์ บธ.บ.10
68 6206101417 นางสาวโสรยา คำกันธา บธ.บ.10
69 6206101418 นางสาวหทัยภรณ์ ถมยาพันธ์ บธ.บ.10
70 6206101419 นายอนันตภูมิ เรือนหน้อย บธ.บ.10
71 6206101420 นายอนุรักษ์ กันทะคีรี บธ.บ.10
72 6206101432 นางสาวชลธิชา เครือเทพ บธ.บ.10
73 6206101434 นางสาวณัชชา จันทรนิยม บธ.บ.10
74 6206101436 นางสาวศิริกัญญา ดวงเกิด บธ.บ.10
75 6206102321 นายเกษม ตีคา บธ.บ.10
76 6206102424 นางสาวอาทิติญา กันทาสุข บธ.บ.10
77 6206102427 นางสาวกัลยา เลามี่ บธ.บ.10
78 6206102428 นางสาวกิตติมา สุขเจริญ บธ.บ.10
79 6206103391 นายศราวุธ ธิลังการ์ บช.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
80 6215123302 นางสาวกษมา พรหมสุวรรณ วศ.บ.10
81 6215123304 นางสาวเกลียวทิพย์ นิยมญาติ วศ.บ.10
82 6215123306 นางสาวจิรภิญญา โนจิตร วศ.บ.10
83 6215123307 นายเจษฎากร ศรีประเสริฐ วศ.บ.10
84 6215123314 นายดนัยณัฏฐ์ วงศ์ธนอนันต์ วศ.บ.10
85 6215123315 นางสาวดาราไร ธรรมวงศ์ วศ.บ.10
86 6215123316 นางสาวทิพวรรณ ใจนวล วศ.บ.10
87 6215123319 นายธีร์ วงค์พุ่ม วศ.บ.10
88 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
89 6215123332 นายพิรภพ ศรีวิไล วศ.บ.10
90 6215123333 นายพีรพล กาเหว่า วศ.บ.10
91 6215123334 นายพุทธิพงษ์ บงบุตร วศ.บ.10
92 6215123335 นายภากร ศรีอินทร์ วศ.บ.10
93 6215123357 นายธนกร ดวงแก้ว วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
94 6218102348 นายนวมินทร์ กีตา ศศ.บ.10
95 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47