เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
2 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
3 6201102356 นายธนพล ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
4 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
5 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
6 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
7 6201102366 นางสาวธิดารัตน์ ขันทะ วท.บ.10
8 6201102371 นางสาวนทีกานต์ อาสว่าง วท.บ.10
9 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
10 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
11 6201102375 นางสาวนวพร ตั้งมั่น วท.บ.10
12 6201102376 นางสาวนาถติญา เสนามนตรี วท.บ.10
13 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
14 6201102381 นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ วท.บ.10
15 6201102383 นางสาวปนัดดา บุดดาเคน วท.บ.10
16 6201102384 นางสาวปภาวดี รบไพรี วท.บ.10
17 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
18 6201102400 นางสาวพวงเพชร วงษ์จันทร์ วท.บ.10
19 6201102404 นางสาวพิยดา ศรีหานาม วท.บ.10
20 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
21 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
22 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
23 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
24 6201102446 นางสาวสโรชา หอมหวล วท.บ.10
25 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
26 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
27 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
28 6201102459 นายอธิป โสภณ วท.บ.10
29 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
30 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47