เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102302 นางสาวกนกวรรณ แก้วใบงาม วท.บ.10
2 6201102304 นางสาวกนกวรรณ สมใจหวัง วท.บ.10
3 6201102310 นางสาวกานติมา แสงดิษฐ วท.บ.10
4 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
5 6201102313 นางสาวเกตน์สิรี วรรณคำ วท.บ.10
6 6201102314 นางสาวเกตุสุดา ภู่จีน วท.บ.10
7 6201102318 นางสาวแคทรียา โลกะวิทย์ วท.บ.10
8 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
9 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
10 6201102335 นางสาวชลิตา สายศักดิ์ วท.บ.10
11 6201102346 นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
12 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
13 6201102392 นายพงศกร ดีชัย วท.บ.10
14 6201102395 นางสาวพรธิรา ชาวพเยา วท.บ.10
15 6201102402 นางสาวพิมพ์มาดา พันธ์พืช วท.บ.10
16 6201102412 นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน วท.บ.10
17 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
18 6201102415 นางสาวมัลลิกา แย้มแสง วท.บ.10
19 6201102416 นางสาวเมทิณี ชัยชนะ วท.บ.10
20 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
21 6201102421 นางสาวรัติกา โชคดี วท.บ.10
22 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
23 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
24 6201102445 นายสมยายุทธ จริตดีสม วท.บ.10
25 6201102449 นายสิทธิศักดิ์ เริงชัยภูมิ วท.บ.10
26 6201102450 นางสาวสุชัญญา ศรียาภัย วท.บ.10
27 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
28 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
29 6201102468 นายอานัส ปาเต๊ะ วท.บ.10
30 6201102478 นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม วท.บ.10
31 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47