เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
2 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
3 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
4 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
5 6201102319 นางสาวจรรยา ยิ้มทรัพย์ วท.บ.10
6 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
7 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
8 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
9 6201102327 นางสาวจิราวรรณ ยะคำ วท.บ.10
10 6201102342 นางสาวณัฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
11 6201102348 นางสาวดลนภา ส่างเสน วท.บ.10
12 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
13 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
14 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
15 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
16 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
17 6201102419 นายรพีพงศ์ มุ่งจ่าง วท.บ.10
18 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
19 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
20 6201102425 นายวรวุฒ แซ่พ่าน วท.บ.10
21 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
22 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
23 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
24 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
25 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
26 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47