เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
2 6201102303 นางสาวกนกวรรณ มนเทียน วท.บ.10
3 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
4 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
5 6201102320 นายจักราวุฒิ ความหมั่น วท.บ.10
6 6201102323 นายจิรพันธ์ แสงสกุลไพศาล วท.บ.10
7 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
8 6201102329 นายเจนภพ พรรณขาม วท.บ.10
9 6201102330 นายฉัตรมงคล พิมพ์พา วท.บ.10
10 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
11 6201102341 นายณทศพล ค้ำชู วท.บ.10
12 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
13 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
14 6201102352 นางสาวทัศน เผือกผ่อง วท.บ.10
15 6201102369 นายธีระพงษ์ คำจันทร์ วท.บ.10
16 6201102379 นายนิวพิชัย เพ็ชรโรจน์ วท.บ.10
17 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
18 6201102428 นายวริวัฒน์ มาทา วท.บ.10
19 6201102432 นางสาววิภาวี เพ็งแพ วท.บ.10
20 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
21 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
22 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
23 6201102460 นายอนันตระกูร เกลี้ยงพร้อม วท.บ.10
24 6201102461 นางสาวอภิญญา ม้วนสูงเนิน วท.บ.10
25 6201102462 นางสาวอภิญญา สาทางกูล วท.บ.10
26 6201102465 นางสาวอรปรีญา ศรีสุข วท.บ.10
27 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
28 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
29 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
30 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47