เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
2 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
3 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
4 6201102336 นายชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส วท.บ.10
5 6201102339 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา วท.บ.10
6 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
7 6201102344 นางสาวณัฐธิดา สุดห้วยแก้ว วท.บ.10
8 6201102347 นายณัฐศาสตร์ พันธ์ศรี วท.บ.10
9 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
10 6201102354 นายธนพงศ์ โมครัตน์ วท.บ.10
11 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
12 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
13 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
14 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
15 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
16 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
17 6201102370 นางสาวนควรรณ ปัญทิพย์ วท.บ.10
18 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
19 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
20 6201102382 นายปณิธาน ปัญญาหล้า วท.บ.10
21 6201102385 นางสาวปรอยฝน มาเยอะ วท.บ.10
22 6201102386 นางสาวปริณดา เชื้อหมอ วท.บ.10
23 6201102389 นางสาวปวีณา ทายงาม วท.บ.10
24 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
25 6201102397 นางสาวพรพิมล กีไสย์ วท.บ.10
26 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
27 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
28 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
29 6201102408 นางสาวภัทรสุดา สิงห์ลอ วท.บ.10
30 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
31 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
32 6201102453 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร วท.บ.10
33 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47