เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102487 นางสาววรรณิดา จินดาชื่น วท.บ.10
2 6201102488 นางสาวสิริรัตน์ หนูทอง วท.บ.10
3 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
4 6201125303 นายกรธวัช นนทนาคร วท.บ.10
5 6201125307 นางสาวชไมพร บุตรลักษณ์ วท.บ.10
6 6201125308 นายชลสิทธิ์ สมสุข วท.บ.10
7 6201125311 นายฑณวรรษ อำไพวงศ์ วท.บ.10
8 6201125316 นางสาวณิชกานต์ โปทาวี วท.บ.10
9 6201125321 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ วท.บ.10
10 6201125322 นางสาวธิดารัตน์ ยอดศร วท.บ.10
11 6201125324 นางสาวนริศรา ยกให้ วท.บ.10
12 6201125326 นางสาวนิรชา สุขพระนพรัตน์ วท.บ.10
13 6201125327 นางสาวบุญสิตา แก้วเพ็ชรวงค์ วท.บ.10
14 6201125331 นายเปรมศักดิ์ ธรรมสรางกูร วท.บ.10
15 6201125335 นายเพชรายุธ บรรจง วท.บ.10
16 6201125338 นางสาวภัททิยานี เตชนันท์ วท.บ.10
17 6201125340 นายภาณุวิชย์ แปงคำใส วท.บ.10
18 6201125341 นายภายุภัทร ศิริชัย วท.บ.10
19 6201125342 นายภูรี ปรากฏดี วท.บ.10
20 6201125350 นายสรวิชญ์ ขุนเสถียร วท.บ.10
21 6201125351 นายสราญรมย์ อุดมเกษตรคีรี วท.บ.10
22 6201125352 นางสาวสราวลี อนันท์สุข วท.บ.10
23 6201125355 นางสาวสุรภี ลุงจาย วท.บ.10
24 6201125356 นางสาวอธิติญา ใจตรง วท.บ.10
25 6201125357 นางสาวอรุณรัตน์ นันทโรจนาพร วท.บ.10
26 6201125358 นางสาวอัฐภิญญา อินทร์พลทัน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47