เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102399 นายปริญญ์ สมัครธัญญกรณ์ วท.บ.10
2 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
3 6201102486 นางสาวเกษม์น้ำทิพย์ กลิ่นชิด วท.บ.10
4 6201125301 นายกตัญญู แสนสัจจะ วท.บ.10
5 6201125302 นางสาวกนกอร ชื่นเสม วท.บ.10
6 6201125304 นายกฤษกร ใจสาม วท.บ.10
7 6201125309 นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ วท.บ.10
8 6201125312 นายณัชพล ยะตัน วท.บ.10
9 6201125313 นางสาวณัฐพร จันทร์ผ่อง วท.บ.10
10 6201125314 นายณัฐวุฒิ จาวเจริญพาณิชย์ วท.บ.10
11 6201125317 นายทัศน์พล ไชยวงค์ วท.บ.10
12 6201125318 นายเทพ ทองอร่าม วท.บ.10
13 6201125325 นายนวมินทร์ พงประยูรณ์ วท.บ.10
14 6201125328 นางสาวบุษยามาศ เเสนบัวคำ วท.บ.10
15 6201125329 Mr.Boulapha Thongdinalay วท.บ.10
16 6201125330 นางสาวปวีณา จันดอก วท.บ.10
17 6201125332 นายผดุงเกียรติ ใจยรัตน์ วท.บ.10
18 6201125333 นางสาวพัชราภรณ์ สีเสน วท.บ.10
19 6201125334 นายพีรพล ยะคำดุก วท.บ.10
20 6201125336 นางสาวภัคจิรา ขาวมาก วท.บ.10
21 6201125337 นางสาวภัชฎาพร อินทนนท์ วท.บ.10
22 6201125339 นางสาวภัทรวดี กำเนิดนนท์ วท.บ.10
23 6201125344 นางสาวลลิศา ปริกเพชร วท.บ.10
24 6201125346 นายวศิน ศรีวันใจ วท.บ.10
25 6201125347 นายศิวกร ปิยะเจริญ วท.บ.10
26 6201125348 นายศุภกร เนินพรหม วท.บ.10
27 6201125349 นายเศรษฐภูมิ คำภีระ วท.บ.10
28 6201125354 นางสาวสุชัญญา เนตรมณี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47