เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 5901125355 นางสาวอุไรรรัตน์ ศรีไม้ วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
 เศรษฐศาสตร์
2 6212106301 นางสาวกัลญา เวียงบรรพต วท.บ.10
3 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
4 6212106305 นายฐากูร ธรรมบุตร วท.บ.10
5 6212106306 นายณฐิณัฐ สูงขาว วท.บ.10
6 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
7 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
8 6212106309 นางสาวทิพวรรณ ฝั้นไชยวงค์ วท.บ.10
9 6212106310 นายธนกฤต ขาปั๋น วท.บ.10
10 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
11 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
12 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
13 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
14 6212106317 นายพงศธร กิติกาศ วท.บ.10
15 6212106318 นางสาวพิชญาเพ็ญ ชัยชมภู วท.บ.10
16 6212106320 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วคล้าย วท.บ.10
17 6212106321 นายภูธเนศ ขันปิงปุ๊ด วท.บ.10
18 6212106322 นายภูวเดช วีระวงค์ วท.บ.10
19 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
20 6212106324 นายรัชนันท์ ดวงใส วท.บ.10
21 6212106325 นายรัตนพล ขอนทอง วท.บ.10
22 6212106326 นางสาววชิราภรณ์ จอมกันท์ วท.บ.10
23 6212106327 นางสาววณิชชา ต๊ะนันตา วท.บ.10
24 6212106328 นายวิศรุต บุญมา วท.บ.10
25 6212106329 นายศิระศักดิ์ ตันมล วท.บ.10
26 6212106330 นายศุภกิจ สิทธิเดช วท.บ.10
27 6212106331 นางสาวสุภณิดา แก้วตุ้ย วท.บ.10
28 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47