เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
2 6204101308 นายจารุกิตติ์ ธีระสมบูรณ์ วท.บ.10
3 6204101310 นายจิรวัฒน์ โปธา วท.บ.10
4 6204101311 นายชยพล ลาภเปี่ยม วท.บ.10
5 6204101319 นายธนะรัชต์ ซ่ามยอง วท.บ.10
6 6204101320 นายธีระวัฒน์ เลาว้าง วท.บ.10
7 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
8 6204101324 นายนันทิศ เชี่ยวชาญ วท.บ.10
9 6204101326 นายบวรพจน์ แสนโซ้ง วท.บ.10
10 6204101327 นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ วท.บ.10
11 6204101328 นายปรมินทร์ กรกีรติการ วท.บ.10
12 6204101329 นางสาวประกายมุข จีราคม วท.บ.10
13 6204101330 นายประสิทธิ์ วิชาคำ วท.บ.10
14 6204101333 นางสาวพนิตพร ปินตา วท.บ.10
15 6204101334 นางสาวพรชนก ชัยมงคล วท.บ.10
16 6204101335 นายพละทูน ปุญโญรัตน์ วท.บ.10
17 6204101337 นายพิริยะพงศ์ วิริปัญญา วท.บ.10
18 6204101338 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญพูน วท.บ.10
19 6204101340 นายภาสกร เจริญศิลป์ วท.บ.10
20 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
21 6204101345 นางสาวรังสิมา แก้วโชติ วท.บ.10
22 6204101347 นายวรพล ใจดี วท.บ.10
23 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
24 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
25 6204101353 นางสาวสกุณา ธนาเสถียร วท.บ.10
26 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
27 6204101356 นางสาวสวรรยา กุญชรกิตติคุณ วท.บ.10
28 6204101358 นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ วท.บ.10
29 6204101361 นางสาวอัญญมณี พุกแก้ว วท.บ.10
30 6204101362 นางสาวอัญญาณี ฤทธิ์เทวา วท.บ.10
31 6204101364 นายอานนท์ แซ่เฮ้ง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47