เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6122101308 นางสาวกัลยรัตน์ นราเกษม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6122101309 นางสาวกัลยา ตันหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6122101310 นางสาวกานต์ภัทรณิชา สุวรรณธีรวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6122101311 นางสาวกิ่งกมล ลาภเพิ่มพูนสิริกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6122101314 นางสาวกีรติกานต์ จรูญพูนมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6122101333 นางสาวชนิตร์นันท์ ฉันทยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6122101349 นางสาวณัฐมน ทองแห้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6122101353 นายดนุพร หาญทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6122101355 นางสาวทิพย์น้ำฝน สิ่วสงวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6122101358 นางสาวธัญญาลักษ์ คำภีระ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6122101380 นายปวริศ ญาณจรูญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6122101389 นางสาวพริมา ช่างคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6122101392 นางสาวพัชรมัย เอี่ยมชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6122101395 นางสาวพุทธมาศ หลวงนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6122101396 นางสาวภัทรภร มูลออน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6122101405 นางสาวรินรดา สินอุดม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6122101408 นางสาวรุจีรัตน์ พูมพักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6122101411 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขศรีราษฏร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6122101415 นางสาววรพรรณ มหาวัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6122101417 นางสาววราภรณ์ นันลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6122101419 นางสาววิชยา บุญเจริญตั้งสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6122101421 นางสาววิไล ธาราเสรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6122101428 นางสาวศิริลักษณ์ สอนหาจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6122101442 นางสาวสุพัตรา สังข์แย้ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6122101443 นางสาวสุพิณญา กาศมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6122101446 นางสาวเสาวิภักดิ์ เชื้อโตเติม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6122101449 นายอนุชิต ศรีขัดเค้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6122101461 นายเอนก สุวรรณทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6122101462 นายเอนกพงค์ เสาร์ขัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47